متابولیسم ورزشی
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده و مکمل BCAA نانولیپوزوم بر بیان ژن MiR-200a ،HSP60 میتوکندری عضله سولئوس و IGF-1 سرمی رت‌های نر سالمند

اباذر تیموری؛ علیرضا روزبهانی؛ زهرا کریمی مهر؛ ابوذر جوربنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24334.295

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی فزاینده و مکمل BCAA نانولیپوزوم بر بیان ژن MiR-200a ،HSP60 میتوکندری عضله سولئوس و IGF-1 سرمی رت‌های نر سالمند بود. روش‌: 32 سر موش صحرایی نر 24 ماهه در 4 گروه کنترل، مکمل (BCAA نانولیپوزوم)، توام (تمرین مقاومتی+ مکمل و تمرین تقسیم شدند. تمرین مقاومتی شامل هشت هفته تمرین نردبان با شدت متوسط ...  بیشتر

تغذیه ورزشی و تندرستی
تأثیر 8 هفته مصرف عصاره چای سبز و تمرینات مقاومتی بر غلظت آدیپوکاین های آپلین و کمرین زنان چاق

محمد رحمان رحیمی؛ شاهین کتابی؛ نعیمه سعیدی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 17-33

https://doi.org/10.22124/jme.2023.14847.263

چکیده
  هدف: آدیپوکاین‌ها، مولکول‌های مترشحه از بافت چربی هستند که با مقاومت به انسولین، سندروم متابولیکی، دیابت و بیماری‌های قلبی عروقی ارتباط دارند. بنابراین، تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل عصاره چای سبز (GTE) بر غلظت آدیپوکاین‌های آپلین و کمرین در زنان چاق مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: در یک طرح نیمه تجربی، 30 نفر از زنان ...  بیشتر

فیزیولوژی ورزشی
اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و شبه آنتی ژن CD5 مردان مبتلا به دیابت نوع 2

مهرزاد مقدسی؛ نسرین مرتضوی امامی

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1400، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.22124/jme.2022.20514.219

چکیده
  روش پژوهش: در این پژوهش 22 مرد دیابتی نوع 2 با دامنه میانگین سنی 3/3 ± 5/51 سال و شاخص توده بدن 2/3 ± 1/27 کیلوگرم بر متر مربع به آزمودنی شرکت کردند. آزمودنی ها بر اساس eGFR به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تمرین به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و با شدت 50 تا 80 درصد حداکثر قدرت در قالب 3 ست و 8 تا 15 تکرار تمرینات مقاومتی ...  بیشتر

تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح مارکرهای آپوپتوز قلبی رت‌های دیابتی

حمیده منتظری طالقانی؛ نادر شاکری؛ خسرو ابراهیم؛ رحمان سوری؛ ماندانا غلامی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 149-161

https://doi.org/10.22124/jme.2020.15392.177

چکیده
  هدف: علت عمده مرگ‌ومیر مربوط به دیابت، بیماریهای قلبی عروقی است که در این فرآیند آپوپتوز نقش عمده ای ایفا می کند. با توجه به اینکه فعالیت بدنی میتواند از قلب در برابر آسیب های ناشی از آپوپتوز حفاظت کند، این مطالعه اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر مارکرهای آپوپتوز سلول های قلب رت های دیابتی شده را مورد بررسی قرار داده است.روش کار: 20 سر رت صحرایی ...  بیشتر

تاثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی آنزیم‌های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و آلانین‌آمینوترانسفراز کبدی در مردان چاق کم تحرک

حسن نقی زاده؛ کمال عزیزبیگی

دوره 9، شماره 2 ، آبان 1398، ، صفحه 163-185

https://doi.org/10.22124/jme.2020.8548.91

چکیده
  هدف: چاقی به عنوان یک شاخص سیستمیک التهابی زمینه ساز بیماری‌های مختلف شناخته شده است. هدف تحقیق حاضر، تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی فزاینده بر سطوح سرمی آنزیم‌های‌ آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز و آلانین آمینوترانسفراز کبدی در مردان چاق کم تحرک بود. روش شناسی: 40 مرد چاق کم‌تحرک (kg.m2 94/2±07/31 BMI=) با دامنه سنی 30 تا 45 سال به ...  بیشتر

تاثیر تمرین مقاومتی با باند‌های کشی بر میزان بیان mir-217 و نیمرخ لپیدی زنان سالمند چاق یائسه

نگار اشرفی؛ لطفعلی بلبلی؛ علی خازنی؛ اسدالله اسدی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1398، ، صفحه 71-84

https://doi.org/10.22124/jme.2019.13567.162

چکیده
  هدف: تغییرات نامطلوبی که در ترکیب بدن و لیپوپروتئین ها پس از یائسگی رخ می دهد ناشی از سطح استروژن است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند‌های کشی بر میزان بیانmir-217 و نیم رخ لپیدی زنان سالمند چاق یائسه بود. روش شناسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده ‌(RCT) یک سو کور، 24 زن سالمند چاق (سن 68/3±13/64 سال، میزان چربی56/2±2/44 ...  بیشتر

مقایسه اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر میزان امنتین پلاسما، مقاومت به انسولین و نیم‌رخ لیپیدی زنان چاق یائسه

فرزانه ساقی؛ الهام حکاک دخت؛ مهتاب معظمی

دوره 7، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 169-182

https://doi.org/10.22124/jme.2017.3382

چکیده
  هدف: هورمون‌های مشتق از آدیپوکین‌ها شامل لپتین، آدیپونکتین، رزیستین، آپلین و امنتین می‌باشند. یکی از نقش‌های امنتین کاهش مقاومت به انسولین است. هدف تحقیق حاضر مقایسة اثر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر میزان امنتین و مقاومت به انسولین و نیم‌رخ لیپیدی در زنان چاق یائسه بود. روش‌شناسی: در مطالعه حاضر 24 زن یائسه‌ی چاق سالم، ...  بیشتر

اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب کبدی در رت‌های نر مسموم شده با استروئید آنابولیک

کاظم رنجبر؛ حسن متین همایی؛ محمدعلی آذربایجانی؛ مقصود پیری

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 35-44

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب کبدی در رت‌های نر مسموم شده با استروئید آنابولیک می‌باشد. روش‌شناسی: بدین منظور 42 رت نر ویستار به 6 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه‌ها شامل، 1- گروه کنترل 2- گروه شم 3- گروه بولدنون 4- گروه بولدنون + عصاره عناب (600 میلی‌گرم در کیلوگرم)  5- گروه بولدنون ...  بیشتر

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر عوامل فشار اکسایشی در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی

احمد عبدی؛ نسرین رمضانی؛ حسن حاجی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 59-68

چکیده
  هدف: فشار اکسایشی یکی از عوامل مؤثر در توسعه مقاومت به انسولین، دیابت و عوارض آن می‌باشد . افزایش گلوکز خون که در هر دو نوع دیابت 1 و 2 دیده می‌شود، از عوامل اثرگذار در ایجاد فشار اکسایشی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر عوامل فشار اکسایشی در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی بود. روش‌شناسی: این ...  بیشتر

تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر شاخص‌های جدید مقاومت انسولینی در مردان جوان چاق غیرفعال

فتاح مرادی

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 137-149

چکیده
  هدف: مقاومت انسولینی حتی در افراد جوان با کم­تحرکی و چاقی مرتبط است. نشان داده‌شده است که شاخص­های جدید مقاومت انسولینی از ارزش بالینی برخوردارند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی بر شاخص­های جدید مقاومت انسولینی در مردان جوان چاق غیرفعال است. روش‌شناسی: در یک کار آزمایی نیمه تجربی، 21 مرد جوان چاق غیرفعال ...  بیشتر

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش‌های نر مقاوم به انسولین

الهه طالبی گرکانی؛ سجاد اصلانی مغانجوقی؛ رزیتا فتحی؛ علی‌رضا صفرزاده؛ فاطمه رودباری

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 15-26

چکیده
  هدف: امنتین-1 آدیپوکینی است که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای، از بافت چربی احشایی نسبت به چربی زیر‌پوستی ترشح می­شود و حساسیت به انسولینی را افزایش می­دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش­های نر مقاوم به انسولین بود. روش پژوهش:24 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با میانگین وزن23±161 ...  بیشتر

تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی نسفاتین1 در زنان دارای اضافه‌وزن

رزیتا فتحی؛ پروانه نظرعلی؛ بی بی سارا ایمری

دوره 3، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 105-113

چکیده
  چکیده هدف: نسفاتین آدیپوکاین نسبتاً جدیدی است که از بافت چربی ترشح شده و در سازوکار تنظیم گلوکز خون، بهبود حساسیت انسولینی، تنظیم اشتها، هموستاز انرژی و سوخت و ساز دخالت دارد. با توجه به اهمیت فعالیت مقاومتی در پیشگیری و درمان اضافه‌وزن و چاقی، هدف تحقیق حاضر، تعیین اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی نسفاتین1 در زنان دارای ...  بیشتر

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر عوامل تحریکی و مهاری آسیب عروق قلبی موش صحرایی ویستار دیابتی

عباس‌علی گایینی؛ آیدا بهرامیان؛ محسن جاویدی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 21-32

چکیده
  چکیده هدف: دیابت ملیتوس، سندرومی متابولیکی است که با افزایش گلوکز خون ناشی از کمبود انسولین و یا کاهش حساسیت انسولینی بدن مشخص می شود. شرایط التهاب مزمن در بیماری دیابت با بیان آنزیم COX2 همراه است. از متابولیت‌های مهم و موثر این آنزیم در هموستاز قلبی عروقی TXA2 و PGI2 می‌باشد. پروستاسایکلین رگ گشای قوی دیواره عروقی و مانع انباشت پلاکت ...  بیشتر

تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی امنتین1 موش‌های صحرایی دیابتی

الهه طالبی گرکانی؛ رزیتا فتحی؛ علی رضا صفرزاده؛ حمیده مرادی؛ ریحانه دلبری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 91-100

چکیده
  چکیده هدف: بررسی تاثیر 4 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین1 موش های صحرایی دیابتی‌شده با استرپتوزتوسین. روش پژوهش: در این مطالعۀ تجربی 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزن 22±288 گرم به‌طور تصادفی به 3 گروه 8 تایی تقسیم شدند: کنترل غیردیابتی، کنترل دیابتی و تمرین دیابتی. القای دیابت با تزریق درون صفاقی محلول استرپتوزتوسین ...  بیشتر

تاثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل HMB بر سطح کراتین فسفوکیناز پلاسما بعد از پروتکل تمرین مقاومتی در زنان غیرورزشکار

رضا قراخانلو؛ آزاده نریمانی پیرپشته؛ آذر آقایاری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 149-163

چکیده
  چکیده هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل HMB (بتاهیدروکسی بتا متیل بوتیرات) بر تغییرات سطح کراتین فسفو کیناز بعد از پروتکل تمرینی مقاومتی در زنان غیر ورزشکار بود. روش پژوهش: بدین منظور 16 زن غیر ورزشکار با میانگین سن 1±3/24 سال، قد 35/2±163 سانتی‌متر و وزن 25/2±5/61 کیلوگرم انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرینHMB (8=تعداد) ...  بیشتر

تاثیر دو برنامه تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی مردان تمرین نکرده

حمید محبی؛ مرتضی سنگدوینی؛ بهمن میرزایی

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391

چکیده
  چکیده هدف: هدف این تحقیق مقایسه اثرات یک نوبت و سه نوبت تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه در مردان تمرین نکرده بود. روش پژوهش: برای این منظور، 18 دانشجوی تمرین نکرده دانشگاه گیلان به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه یک نوبت (9=n ، سن: 8/1±8/22 سال) و سه نوبت تمرین مقاومتی (9=n ، سن: 5/1±6/22 ...  بیشتر

اثر تمرین مقاومتی حین همودیالیز بر کیفیت خواب و التهاب سیستمیک بیماران همودیالیزی

نادر شوندی؛ عباس صارمی؛ علیرضا بهرامی؛ لیلا شگرفی

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 117-127

چکیده
  چکیده هدف: بی‌خوابی و التهاب مزمن در مرحله آخر نارسایی کلیوی متداول است. هدف تحقیق این است که ببیند آیا تمرین مقاومتی حین همودیالیز می‌تواند کیفیت خواب و التهاب سیستمیک را در بیماران همودیالیزی بهبود بخشد یا خیر. روش پژوهش: مطالعۀ حاضر از نوع مقطعی است که در واحد همودیالیز بیمارستان غیاثی تهران انجام شد. پانزده بیمار همودیالیزی ...  بیشتر

تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده های استیل کولین عضلۀ تند انقباض

زینب گرگین؛ رضا قراخانلو؛ عبدالحسین پرنو؛ سمیه رجبی؛ مهدی هدایتی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-10

چکیده
  چکیده هدف: هدف این تحقیق تعیین تاثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر میزان گیرنده‌های استیل کولین عضله تندانقباض موش نر نژاد ویستار بود. روش پژوهش: در این پژوهش 30 سر موش نر ویستار (با میانگین وزن 15±220 گرم( به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. حیوانات گروه استقامتی 12 هفته، هفته ای 5 روز و هر روز حداکثر 60 دقیقه روی تردمیل با سرعت حداکثر ...  بیشتر