شماره جاری: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-180 
2. اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل‌یاری زردچوبه بر آیریزین و UCP1 در زنان چاق

صفحه 109-121

زهرا رستمی هشجین؛ رامین امیرساسان؛ سعید نیکوخصلت؛ وحید ساری صراف