دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1390 
2. اثربخشی یک دورۀ توان‌بخشی ورزشی بر اضطراب و شکایات جسمانی بیماران CABG

صفحه 129-139

زهرا اسدی سامانی؛ سید محمد مرندی؛ حسین مولوی؛ کتایون ربیعی؛ محسن میر محمد صادقی؛ جلیل رییسی


5. تعیین ارتفاع مانع برای پرش جفت متوالی در تمرینات پلایومتریک

صفحه 155-166

سید محمد مرندی؛ شیرین داورپناه؛ وحید ذوالاکتاف