تاثیرکاهش سریع وزن برعوامل منتخب آنتروپومتریک و شاخص های توان بی هوازی (گلیکولیتیک) کشتی گیران آماتور سبک آزاد

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: کاهش سریع وزن ممکن است سبب افت آمادگی جسمانی و قابلیت های فیزیولوژیک هنگام اجرای تمرین یا مسابقات شود. در این مطالعه، تاثیر کاهش سریع وزن کشتی گیران جوان سبک آزاد بر تغییرات آنتروپومتریک (وزن، جرم خالص، شاخص توده بدن و مجموع لایه های چربی زیرجلدی) و عملکرد بی هوازی (شاخص های میانگین، اوج و حداقل توان های مطلق و نسبی بی‌هوازی) بررسی می شود.
روش پژوهش: 32 کشتی گیر آزاد کار در دامنه سنی 19تا 21 سال با میانگین های وزن 45/0±28/69 کیلوگرم و میانگین شاخص توده بدن 6/3±2/23 کیلوگرم بر متر مربع، در دو رده وزنی 60 و 66 کیلو گرم آماده شرکت در مسابقات انتخابی استان داوطلبانه از دو باشگاه فعال در شهر همدان انتخاب شدند. ابتدا آزمودنی ها 1/0±5 کیلوگرم از وزن شان را به روش های متعارف کاهش دادند. آن ها آزمون دوی شاتل (RAST) را اجرا کردند (پیش آزمون). پس از گذشت 6 ساعت همراه مصرف مایعات و تغذیه دلخواه، سنجش متغیرهای ترکیب بدن و شاخص های توان بی هوازی تکرار گردید. همچنین آزمودنی‌ها مطابق توصیه ی انجمن های بین المللی، پارامترهای وابسته در دو گروه (3 و 6 درصد کاهش وزن) مقایسه شدند.
یافته ها: متغیرهای آنتروپومتری و مقادیر مطلق و نسبی توان بی هوازی در 2 گروه از کشتی گیران پس از 6 ساعت ریکاوری کاهش وزن، تغییرات معنی داری رخ داد (05/0P<).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که کشتی گیران جوان سبک آزاد بدون ملاحظه توصیه‌های بین‌المللی ورزشی، 3 تا 4 روز مانده به فصل مسابقات رسمی، اقدام به کاهش سریع وزن معادل 63 درصد می‌کنند، این شیوه آب زدایی امکان اختلال در عملکرد کشتی گیران هنگام تمرین یا مسابقه را فراهم می سازد.
واژگان کلیدی: کاهش سریع وزن، توان بی هوازی، نمایه خستگی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of rapid losing weight on the selected anthropometric elements , anaerobic performance in young male wrestlers

نویسندگان [English]

  • Javad Almasi
  • Farzad Nazem
  • Ali Hydariyan Pur
  • Nader Farahpur
چکیده [English]

Abstract
Aim: Rapid weight loss (RWL) methods may be cause to reduce physiological capabilities during training or competition periods. In this study, the effect of traditional methods of RWL on anaerobic performance indexes and body composition variables in young wrestlers
Method: Thirty-two free style Wrestler males with 19 to 21 years old, body weight 69.28±0.45 kg, and body mass index 23.2±3.6 kg/m2, in two category of weight (60 and 66 kg) were voluntarily participated in this study.
First the subject measured reduced body weight by 5±0.1 kg in conventional method and performed, RAST test. After 6 hours with consuming fluid and diet, body composition variable and anaerobic power indexes were measured. According to weight loss recommendations of International Community, two groups of 3% and 5% weight loss were separated and related of parameters were compared.
Results: Anthropometric variables and absolute and relative anaerobic powers were changed significant in two groups after 6 hours recovery pursuant to weight reduction (P<0.05).
Conclusion: It seems young wrestlers without consideration of international recommendations, reduce 3 to 6 percent of body weight by RWL, 3 to 4 days before the competition. The method of RWL may disturb wrestlers performance.
Key words: Rapid Losing Weigth, Anaerobic Power, Fatigue Index

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rapid Losing Weigth
  • Anaerobic Power
  • Fatigue Index