تربیت بدنی و علوم ورزشی از آن رو که دانشی بین رشته ای است، بیش از سایر رشته ها نیازمند تعامل و تبادل تجارب می باشد. فراهم آوردن بسترهای مناسب چنین داد و ستدهای علمی در عصر انفجار اطلاعات، ضرورتی گریزناپذیر می باشد. بر اساس این مهم، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان با اتکاء به تاریخچه درخشان فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود، اقدام به انتشار نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی نموده است. جامعه ورزشی و اندیشمندان فرهیخته می توانند با ارسال مقالات علمی و پژوهشی خود در عرصه فیزیولوژی ورزشی و شاخه ها و عناوین مرتبط با سوخت و ساز فعالیت ورزشی، بر غنای این نشریه نوپا افزوده و جامعه علمی کشور را از فوائد آن بهره مند سازند. هدف از انتشار نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی، ارائه نظریه ‌ها، نتایج پژوهش‌‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی می‌ باشد که به دنبال آن ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه آموخته ها و تجربیات تازه علمی و آشنا کردن دانش آموخته‌گان با آخرین یافته های علمی را در بر دارد.