سوخت و ساز و فعالیت ورزشی (JME) - اهداف و چشم انداز