بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

چ

ح

خ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

  • ظفری، اردشیر [1] استادیار فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

ع

غ

ف

ق

ک

م

و

ه