نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی به استناد نامه شماره ۳/۵۰۸۳۱ مورخ 1391/03/09 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اولین شماره دارای درجه علمی-پژوهشی است.

شماره جاری: دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 97-180 

2. اثر شش هفته تمرین تناوبی شدید با مکمل‌یاری زردچوبه بر آیریزین و UCP1 در زنان چاق

صفحه 109-121

زهرا رستمی هشجین؛ رامین امیرساسان؛ سعید نیکوخصلت؛ وحید ساری صراف


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2322-2867
شاپا الکترونیکی
2538-5119