درصد عدم پذیرش                                        39

    درصد پذیرش                                              33

         تعداد داوران                                           49 نفر

متوسط زمان بررسی اولیه                                 9 روز

 

 

 

نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی به استناد نامه شماره ۳/۵۰۸۳۱ مورخ 1391/03/09 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اولین شماره دارای درجه علمی-پژوهشی است.

 

دسترسی به تمامی مقالات منتشر شده به صورت رایگان می باشد.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 کلیه مقالات قبل از ارسال به داوری با نرم افزار مشابهت یاب هوشمند سیناوب (همیاب) (افزوده شده به امکانات سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در سامانه مجله) کنترل می‌شوند و با تخلفات برخورد می‌شود. 

کپی رایت: حق چاپ موارد منتشر شده در اختیار دانشگاه گیلان می باشد.

شماره جاری: دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-100 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی