نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی به استناد نامه شماره ۳/۵۰۸۳۱ مورخ 1391/03/09 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، از اولین شماره دارای درجه علمی-پژوهشی است.

شماره جاری: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-90 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2322-2867
شاپا الکترونیکی
2538-5119