مدیر مسئول


فرهاد رحمانی نیا استاد دانشگاه گیلان

فیزیولوژی ورزشی

 • frahmani2001yahoo.com

سردبیر


ارسلان دمیرچی استاد دانشگاه گیلان

فیزیولوژی ورزشی

 • damirchiguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


* کریم آزالی علمداری دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 • k.azaliazaruniv.ac

اعضای هیات تحریریه


* خسرو ابراهیم استاد

فیزیولوژی ورزشی

 • k-ebrahimsbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


* حمید اراضی استاد دانشگاه گیلان

 • h_arazi2003yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


* پروین بابایی استاد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

 • p_babaeigums.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


* عبدالحمید حبیبی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

 • a.habibiscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


* ارسلان دمیرچی استاد دانشگاه گیلان

فیزیولوژی ورزش

اعضای هیات تحریریه


* حمید رجبی استاد دانشگاه خوارزمی

 • hrajabikhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


* فرهاد رحمانی نیا استاد دانشگاه گیلان

فیزیولوژی ورزش

 • frahmani2001yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


* عباسعلی گائینی استاد دانشگاه تهران

فیزیولوژی ورزشی

 • aagaeiniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


* حمید محبی استاد دانشگاه گیلان

Exercise Physiology

 • mohebbi_hyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


* سید محمد مرندی استاد دانشگاه اصفهان

 • s.m.marandispr.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


* مهتاب معظمی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

 • moazamium.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


* جواد مهربانی دانشیار دانشگاه گیلان

 • mehrabanijguilan.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


* بهمن میرزایی استاد دانشگاه گیلان

فیزیولوژی ورزشی

 • bmirzaei2000yahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی


* مجتبی کاویانی (دانشگاه آکادیا، کانادا) دانشیار دانشگاه آکادیا