سوخت و ساز و فعالیت ورزشی (JME) - واژه نامه اختصاصی