نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی، صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان

 نشریه سوخت و ساز و فعالیت ورزشی به انتشار مقالات پژوهشی اصیل (Original Article) و مروری (Review) در گستره ی پژوهش های بنیادی، توسعه ای، کاربردی و اپیدمیولوژیک و مطالعه‌های بالینی در زمینه‌ی سوخت و ساز و فعالیت ورزرشی، بیماری های اختلالات متابولیکی و فعالیت ورزشی، تغذیه ورزشی و ... که در هیچ مجله ی داخلی و خارجی چاپ نشده است، می پردازد.