نام داور

وابستگی سازمانی

لینک عضویت در پابلونز

محسن ابراهیمی

دانشگاه سمنان

 

مریم ابراهیمی

دانشگاه گیلان

 

حمید اراضی

دانشگاه گیلان

https://publons.com/wos-op/researcher/2965924/hamid-arazi/

محمد اسماعیل افضل پور

دانشگاه بیرجند

https://publons.com/researcher/4450259/mohammad-esmaeil-afzalpour/

خدیجه ایراندوست

دانشگاه بین المللی امام خمینی

 

کریم آزالی علمداری

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

https://publons.com/researcher/3773640/karim-azali-alamdari/

رامین امیرساسان

دانشگاه تبریز

 

مینو باسامی

دانشگاه علامه طباطبائی

https://publons.com/wos-op/researcher/4990244/minoo-bassami/

مرضیه ثاقب جو

دانشگاه بیرجند

 

افشار جعفری

دانشگاه شهید بهشتی

https://publons.com/wos-op/researcher/4797414/afshar-jafari/

ابوذر جوربنیان

دانشگاه گیلان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/HMD-8713-2023 

ریحانه چمنی

دانشگاه یزد

https://publons.com/researcher/4852405/reyhane-chamani/

حمید رجبی

دانشگاه خوارزمی

https://publons.com/researcher/3112782/hamid-rajabi/

محمد رحمان رحیمی

دانشگاه کردستان

 

فرهاد رحمانی نیا

دانشگاه گیلان

 

هادی روحانی

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

https://publons.com/wos-op/researcher/2433566/hadi-rohani/

معرفت سیاهکوهیان

دانشگاه محقق اردبیلی

 

پیام سعیدی

دانشگاه گیلان

 

علی رضا صفرزاده

دانشگاه مازندران

 

الهه طالبی گرکانی

دانشگاه مازندران

 

رزیتا فتحی

دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3626498/rozita-fathi/

ضیاء فلاح محمدی

دانشگاه مازندران

https://publons.com/researcher/3640754/ziya-fallahmohammadi/

محمدرضا فدائی چافی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

محمد فرامرزی

دانشگاه اصفهان

https://publons.com/researcher/4478378/mohammad-faramarzi/

عباسعلی گائینی

دانشگاه تهران

https://publons.com/wos-op/researcher/1640248/abbasali-gaeini/

حمید محبی

دانشگاه گیلان

 

بهمن میرزایی

دانشگاه گیلان

 

مهرزاد مقدسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

 

جواد مهربانی

دانشگاه گیلان

 

بابک نخستین روحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

 

رضا نوری

دانشگاه تهران

 

محمد همتی نفر

دانشگاه شیراز

https://publons.com/researcher/1823428/mohammad-hemmatinafar/