راهنمای نویسندگان

پژوهشگران می­توانند مقالات علمی-پژوهشی خود را در زمینه­ های مختلف سوخت‌وساز و فعالیت ورزشی براساس دستورالعمل زیر تهیه نموده، جهت بررسی و چاپ به نشانی نشریه ارسال نمایند.

اصول کلی

 1. مقالات ارسال شده باید به شکل پژوهشی (Original Article) و یا مروری (Review) باشد.
 2. مقاله به زبان فارسی رایج در نشریات علمی و به نثر روان نگارش شده باشد.
 3. مقالۀ مروری، فقط از پژوهشگران مجرب و مسلط به موضوع مقاله پذیرفته می‌شود که دارای تألیفاتی در آن زمینه باشند.
 4. نویسنده/ نویسندگان لازم است ضمن مراجعه به پایگاه الکترونیکی نشریه به نشانی http://jme.guilan.ac.ir ثبت نام نموده و مقالات خود را ارسال دارند. مقاله نباید برای چاپ به مرجع دیگری ارسال یا قبلاً چاپ شده باشد. ارسال همزمان مقاله به سایر مجلات نیز مجاز نمی­باشد.
 5. ارسال فرم تکمیل شدۀ درخواست چاپ و تعهدنامه به همراه مقاله الزامی است (فرم درخواست چاپ در نشانی پایگاه اینترنتی نشریه موجود است).
 6. مقالات دریافتی را اعضای هیأت تحریریه، مشاوران و داوران، به‌طور ناشناس، بررسی و ارزیابی می‌کنند و نتایج داوری به صورت کتبی به نویسنده/ نویسندگان اعلام خواهد شد.
 7. مهلت ارسال مقالۀ اصلاح شده توسط نویسنده/ نویسندگان پس از وصول نظر داوران حداکثر 4 ماه است و بعد از پایان مهلت، با مقاله به شکل مقالۀ جدید برخورد شده، مجدداً برای داوری ارسال می­گردد.
 8. نشریه هیچ‌گونه تعهدی نسبت به چاپ یا استرداد مقالات رسیده نخواهد داشت.
 9. نشریه هیچ مسئولیتی در قبال تأخیر انتشار مقاله که به دلیل عدم رعایت این راهنما توسط نویسنده/ نویسندگان ایجاد شود، برعهده نمی­گیرد.
 10. اگر مقاله پیش از ارسال به نشریه در همایش و مجامع علمی دیگری ارائه شده است، مراتب باید با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل همایش اعلام شود.
 11. صحت علمی مطالب مقاله بر عهدۀ نویسندۀ مقاله است و نشریه در این زمینه مسئولیتی ندارد.
 12. نشریه در ویرایش مطالب مقالات پذیرفته شده آزاد است.

 

راهنمای نگارش و تنظیم مقاله

 1. مقاله باید در کاغذ A4، به صورت یک­رو، در یک ستون و با حاشیۀ 5/2 سانتی­متر و با فاصلۀ 2 سانتی­متر بین سطرها با نرم افزار Word 2003 تایپ شود. هر صفحه باید دارای شمارۀ ترتیبی باشد. حروف فارسی با فونت B Nazanin و اندازۀ B-14 برای عنوان مقاله، 12 برای متن و     B-12 برای تیترها و حروف انگلیسی با فونت Times New Roman و اندازۀ 12 باشد. شمارۀ صفحه در پایین و وسط هر صفحه قرار گیرد.
 2. روش تنظیم مقالات پژوهشی به شرح ذیل باشد:

14-1. صفحۀ اول شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، رتبه و سمت علمی، نام و نشانی محل کار، مؤسسۀ ناظر، شمارۀ تلفن تماس و نشانی پست الکترونیکی ارسال‌کنندۀ مقاله به فارسی و انگلیسی باشد.

14-2. صفحۀ دوم و سوم به ترتیب شامل چکیدۀ فارسی، چکیدۀ انگلیسی با عناوین آنها و به همراه 3 تا 5 کلیدواژۀ مرتبط باشد. چکیدۀ مقاله حداکثر 250 کلمه باشد و در متن آن عناوین هدف، روش، یافته­ ها و نتیجه­ گیری ذکر شود. در صفحۀ دوم و سوم از نوشتن مشخصات نویسنده/ نویسندگان خودداری شود.

14-3. اصل مقاله شامل موارد ذیل باشد:

14-3-1 مقدمه: بیان مسئله و هدف از اجرا با مروری بر مطالعات گذشته.

14-3-2 روش پژوهش: شرح دقیق طرح پژوهش، جامعه و نمونۀ آماری، مواد و روش­های اندازه­ گیری و روش­های آماری.

14-3-3 یافته ها: شرح کامل یافته ­های پژوهش. (اطلاعات هویتی آزمودنی­ ها، نباید در نوشته ­ها، عکس­ها و شجره­  نامه­ ها منعکس شود مگر آنکه برای مقاصد علمی ضروری باشد و آزمودنی (یا والدین و یا قیم او) رضایت‌نامۀ آگاهانه را برای انتشار به صورت کتبی امضا کنند که در این­صورت رضایت‌نامه باید به همراه مقاله ارسال گردد).

14-3-4 بحث و نتیجه ­گیری: شرح نکات مهم یافته­ها و مقایسۀ آن با یافته ­های حاصل از مطالعات دیگر و توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف و بیان کاربرد احتمالی یافته ­ها و در نهایت نتیجه­ گیری و ارائۀ پیشنهادهای حاصل از یافته­ های پژوهش.

14-3-5 تشکر: تقدیر و تشکر در انتهای مقاله از افراد حقیقی و حقوقی و حامیان اجرای پژوهش.

14-3-6 منابع: منابع و مآخذ باید به ترتیب حروف الفبای فارسی و انگلیسی در انتهای مقاله (نخست منابع فارسی و سپس انگلیسی) آورده شوند و منابع و مآخذی که از آنها در تهیة مقاله استفاده می­ شوند باید در متن، داخل پرانتز و با شماره، بیایند. مثال‌:

الف. مقالۀ فارسی: نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان، سال انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، شمارة مجله، شمارۀ صفحه.

محبی حمید، (1382)، هیپرگلیسمی و هیپرانسولینمی، واکنش IGFBP-1 را به ورزش طولانی‌مدت در دوچرخه­سواران تمرین­کرده از بین می­برد، حرکت، 17: 63-79.

ب. مقالۀ انگلیسی: نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان (ذکر نام خانوادگی و نام همة نویسندگان الزامی است). سال انتشار. عنوان کامل مقاله. نام کوتاه‌شدة مجله، شمارة مجله: شمارة صفحه .

Romijn JA, Coyle EF, Sidossis LS, Rosenblatt J, and Wolfe RR. (2000). Substrate metabolism during different exercise intensities in endurance-trained women. J Appl Physiol, 88:1707-1714.

ج. کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان، سال انتشار، عنوان کتاب، نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان (درصورتی­که کتاب ترجمه است)، شمارة چاپ، شهر محل چاپ، ناشر، شمارۀ صفحه.

۱- مثال تألیف فارسی:

رحمانی­ نیا فرهاد، (1382)، مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی، چاپ اول، تهران، بامداد کتاب،  55-69.

۲- مثال ترجمۀ فارسی:

برونس فرد و کارگیل سرستار، (1385)، مبانی تغذیه ورزشی، ترجمۀ حمید محبی و محمد فرامرزی، چاپ اول، تهران، سمت، 65-72.

۳- مثال انگلیسی:

Bouchard C, Blair SN, and Haskell WL. (2007). Physical activity and health. Champaign, IL: Human Kinetics. pp. 86-98.

15. تعداد صفحات هر مقاله، از حداکثر 12 صفحه 20 خطی (شامل: متن، جدول­ها، نمودارها، شکل‌ها) تجاوز نکند. (تعداد صفحات مقالات مروری حداکثر 15 صفحه باشد.)

16. در صورت نیاز به جدول، نمودار و شکل، به ازای هر ۳ تا ۴ صفحه متن مقاله، یک جدول، نمودار یا شکل، با بالانویس در جدول­ها یا زیرنویس در نمودارها و شکل­ها به زبان فارسی ارائه شود. جدول­ها بهتر است با استفاده از امکان Table در Ms-Word و نمودارها در نرم­افزار Ms-Exel طراحی شوند. شکل­های ارسالی باید از نوع Tif و دقیق و روشن باشند.

17. هر واژه یا عبارتی که به صورت علائم اختصاری فارسی یا انگلیسی برای اولین بار در متن مقاله ارائه می­شود باید عبارت کامل آن در پانویس معرفی شود.