سوخت و ساز و فعالیت ورزشی (JME) - راهنمای نویسندگان