تماس با ما

آدرس پستی: رشت - کیلومتر10 جاده تهران - دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی - صندوق پستی 1438
تلفن: 33690357-013
پست الکترونیکی:    jme_guilan@yahoo.com    ,   jme@guilan.ac.ir