اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فرهاد رحمانی نیا

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه گیلان

frahmani2001yahoo.com

سردبیر

دکتر حمید محبی

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه گیلان

mohebbi_hyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر خسرو ابراهیم

فیزیولوژی ورزشی استاد

k-ebrahimsbu.ac.ir

دکتر ارسلان دمیرچی

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه گیلان

damirchiguilan.ac.ir

دکتر نادر رهنما

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی استاد دانشگاه اصفهان

rahnamanaderyahoo.com

دکتر رضا قراخانلو

فیزیولوژی ورزشی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

ghara_remodares.ac.ir

دکتر عباسعلی گائینی

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه تهران

aagaeiniut.ac.ir

دکتر بهمن میرزایی

فیزیولوژی ورزشی استاد دانشگاه گیلان

bmirzaei2000yahoo.com