نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 دکتری دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

3 بیمارستان قلبی شهید رجایی

چکیده

پرفشاری خون همانند دیس لیپیدمی از مهمترین بیماریهای قلبی-عروقی است که تمرینات ورزشی می‌تواند اثر پیشگیرانه بر آنها داشته باشد. اثر تمرینات ترکیبی به عنوان یک شیوه تمرینی کارآمد، از روش های نوین برای بهبود سلامت قلبی-عروقی است. هدف پژوهش حاضر اثر تمرینات ترکیبی بر شاخص های التهابی قلب-عروقی، فشار خون و پروفایل لیپیدی در مردان مبتلا به پرفشاری خون بود.
در این پژوهش که با طرح پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل انجام شد، تعداد 9 نفر (5/4±33/47 سال؛ شاخص توده بدنی 27/5±18/33 کیلوگرم/مترمربع) به عنوان گروه تمرین و 9 نفر به عنوان گروه کنترل (20/3±44/48 سال؛ شاخص توده بدنی 35/5±51/30 کیلوگرم/مترمربع) بطور تصادفی از بین افراد داوطلب انتخاب شدند. تمرین ترکیبی که به مدت 16 هفته برگزار شد، شامل 4 جلسه تمرین هفتگی (2 جلسه هوازی، 2 جلسه مقاومتی پویا) بود. تمرینات هوازی با شدت 40-65 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه و تمرینات مقاومتی پویا با شدت 55 درصد تکرار بیشینه و هر کدام به مدت 70 تا 80 دقیقه اجرا شد. نتایج آزمون ANCOVA نشان داد فشار خون سیستولی و دیاستولی گالکتین-3 و اندوتلین-1 پلاسمایی در گروه تمرین ترکیبی پس از تمرینات و همچنین در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی‌داری کاهش یافته بود (05/0p<). در بین لیپید های خون، سطح کلسترول به طور معنی‌داری کاهش یافته بود (05/0p<). به‌طور کلی نتایج نشان داد اجرای تمرینات ترکیبی هوازی و مقاومتی، علاوه بر کاهش فشار خون و بهبود وضعیت دیس لیپیدمی، منجر به کاهش بیومارکرهای اثرگذار بر التهاب عروقی و نارسایی قلبی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of combined exercise training on cardiovascular inflammatory markers, lipid profile and blood pressure in hypertensive men

نویسندگان [English]

  • Navid Nateghi 1
  • Arsalan Damirchi 2
  • Javad Mehrabani 2
  • Razhan Piran 3

1 University of Guilan, University Campuse 2

3 Shahid Rajaei Hospital

چکیده [English]

Hypertension similar to dyslipidemia is most important cardiovascular diseases that exercise training can have a preventive and therapeutic effect on them. The effect of combined exercise training as an effective method is one of the new ways to combat hypertension and cardiovascular health. The purpose of this study was to investigate the effect of combined exercises training on cardiovascular inflammatory markers and blood pressure in hypertensive men.
In this study that designed with pre-post tests with control group, 9 men (47.33±4.5 years; body mass index 33.18±5.27 kg/m2) as combined training group [COT] and 9 as control group [CON] (48.44±3.20 years; body mass index 30.51±5.35 kg/m2) were randomly selected from volunteers. Combined training (aerobic and resistance) that performed in 16 weeks consisted of 4 sessions per week (2 sessions of aerobic and dynamic resistance training, respectively). Aerobic training with 40-65% maximal oxygen uptake (70-80 minutes) and dynamic resistance training with 55% maximum repetition (70-80 minutes) were performed. Results of ANCOVA test showed that systolic and diastolic blood pressure, galactin-3 and endothelin-1 plasma levels were significantly decreased in the post exercise training group as well as in the control group (p<0.05). In lipid profile, we observed significant decrease in total cholesterol (TChol) in combined exercise training group (p<0.05). It can be concluded that, the results showed that the combination of aerobic and resistance training, in addition to lowering blood pressure and improvement of dyslipidemia in men with hypertension, led to a decrease in biomarkers affecting vascular inflammation and heart failure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hypertension
  • lipid profile
  • heart failure
  • combined exercise
  • galectin

   

 

This is an open access article distributed under the following Creative Commons license: Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)