بررسی اختلالات تغذیه ای دختران ورزشکار و غیرورزشکار دارای ترکیب بدنی متفاوت

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اختلالات تغذیه ای در دختران ورزشکار و غیرورزشکار دارای ترکیب بدنی متفاوت بود.
روش پژوهش: جهت اجرای این پژوهش اختلال تغذیه ای 570 زن (شامل 277 ورزشکار و 293 غیرورزشکار) توسط پرسشنامه EAT26 مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون‌های یومان ویتنی، کروسکال والیس و آنالیز واریانس یک طرفه و همچنین از آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که ورزشکاران با ترکیب بدنی متفاوت دارای اختلال تغذیه ای متفاوتی نمی باشند، در حالیکه تفاوت معنی داری در میزان اختلال تغذیه‌ای زنان غیرورزشکار دارای اضافه وزن مشاهده شد (01/0p<).
نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود که اختلاف معنی داری بین ورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران در بروز اختلالات تغذیه ای وجود دارد که این اختلالات در دختران ورزشکار بیشتر است.
واژگان کلیدی: اختلالات تغذیه ای، ورزشکاران زن، ترکیب بدنی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the eating disorders in athletes and non-athletic girls with different body composition

نویسندگان [English]

  • Ramin Amirsasan
  • Masoomeh Seyed Mosavi
چکیده [English]

Aim: The aim of this research was to studying the eating disorders in athletic and non-athletic girls with different body compositions.
Method: In this research, eating disorders of 570 female athletes (including 277 athletes and 293 non-athletes) were examined with EAT-26 questionnaire. For statistical analysis the U man-Whitney, kruskal-wallis and one way ANOVA tests were used, also Cronbach’s alpha was used for determining interclass consistent reliability of questionnaires.
Key words: Eating disorder, Female athlete's, Body composition.
Results: results revealed that athletic female with different body composition haven’t different eating disorder, whereas there are significant differences in eating disorder of overweight non-athletic girls (P<0/01).
Conclusion: it’s concluded that there are significant differences between athletes and non- athletes in eating disorders prevalence that this disorders was higher in athletic group
Key words: Eating disorder, Female athlete's, Body composition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eating disorder
  • Female athlete's
  • Body Composition