تاثیر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت کوآنزیم Q10 بر لاکتات پلاسما و کراتین ‌کیناز تام سرمی دانشجویان پسر سالم پس از یک وهله فعالیت‌ هوازی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: تحقیق حاضر به منظور تعیین تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت کوآنزیم Q10 بر لاکتات پلاسما و کراتین کیناز تام سرمی دانشجویان پسر سالم پس از یک وهله فعالیت ‌هوازی انجام شد.
روش پژوهش: هیجده نفر مرد غیرورزشکار سالم داوطلب (سن3±24 سال، درصد چربی 2±12% و اکسیژن مصرفی بیشینه 3±39 میلی‌لیتر/کیلوگرم/دقیقه) به صورت تصادفی و دوسویه کور در دو گروه 9 نفری همگن مکمل (کوآنزیم Q10: 5/2 میلی‌گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز) و شبه دارو (دکستروز: 5/2 میلی‌گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن در روز) جایگزین شدند. همه‌ی آزمودنی‌ها پس از 14 روز مکمل‌سازی، در یک قرارداد ورزشی هوازی روی نوار گردان با 75% اکسیژن مصرفی بیشینه به مدت 30 دقیقه شرکت نمودند. نمونه‌ی خونی اولیه، قبل از شروع مکمل سازی و نمونه‌های خونی دوم و سوم به ترتیب بلافاصله قبل و پس از قرارداد ورزشی گرفته شد. شاخص‌های لاکتات پلاسمایی و کراتین‌کیناز تام سرمی توسط دستگاه اتوانالایزر اندازه‌گیری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس مکرر، تعقیبی بونفرونی و تی مستقل در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی است که مصرف 14 روزه‌ی کوآنزیم Q10 در حالت پایه بر شاخص‌های مورد مطالعه تاثیر معنی‌داری نداشت. از طرفی، 30 دقیقه فعالیت‌ هوازی باعث افزایش معنی‌دار لاکتات و کراتین‌کیناز ‌گردید (05/0P<). با این حال، دامنه‌ی افزایش لاکتات و کراتین‌کینازگروه مکمل‌سازی کوآنزیم Q10 پس از انجام فعالیت‌ هوازی کمتر از گروه شبه‌دارو بود (05/0>P).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های حاضر می‌توان نتیجه گرفت که مکمل‌سازی کوتاه‌مدت (14روزه) کوآنزیم Q10 می‌تواند موجبات افت لاکتات پلاسما و کراتین کیناز تام سرمی (شاخص‌های خستگی و آسیب سلولی) را در دانشجویان پسرغیرورزشکار پس از انجام فعالیت هوازی فراهم نماید.
واژگان کلیدی: فعالیت هوازی، کوآنزیمQ10، لاکتات، کراتین کیناز تام.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of short-term Coenzyme Q10 supplementation on plasma lactate and serum total creatine kinase in healthy collegiate men after an aerobic exercise

نویسندگان [English]

  • Afshar Jafari
  • Alireza Rostami
  • Vahid Sari-Sarraf
چکیده [English]

Abstract
Aim: The aim of this study was to determin the effect of short-term Coenzyme Q10 supplementation on plasma lactate and serum total creatine kinase (CK) in healthy collegiate men after an aerobic exercise.
Method: Eighteen healthy untrained men (age 24±3 years, body fat 12±2%, and VO2max 39±3 ml/kg/min) in a randomized and double-blind design were allocated in two equal groups: supplement group (n=9, Coenzyme Q10: 2.5 mg/kg/day) and placebo group (n=9, Dextrose: 2.5 mg/kg/day). After supplementation period, all subjects were participated in aerobic exercise protocol with 75% VO2max on the treadmill for 30 minutes. Blood samples obtained before the Q10 supplementation along with immediately before and after the exercise protocol, respectively. Plasma lactate and serum total creatine kinase were determined by automatic analyzers. Data were analyzed by repeated measure ANOVA, Bonferroni and independent t test at P≤0.05.
Results: The results show that short-term Coenzyme Q10 supplementation has no significant effect on basal parameters. However, plasma lactate and serum total CK were significantly increased (P<0.05) after the aerobic exercise. Nevertheless, the change range of lactate, CK after exercise in supplement group was less than in placebo group (P<0.05).
Conclusion: Based on the results, it can be concluded that short-term (14 days) Coenzyme Q10 supplementation can reduce aerobic exercise-induced lactate and creatine kinase elevations (Fatigue and cellular damage indices) in untrained males.
Key words: Aerobic exercise, Coenzyme Q10, Lactate, Total creatine kinase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic Exercise
  • Coenzyme Q10
  • Lactate
  • Total creatine kinase