نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: تحقیق حاضر به‌منظور تعیین تاثیر یک وهله فعالیت مقاومتی وامانده‌ساز بر برخی از شاخص‌های سرمی آسیب عضلانی مردان والیبالیست پس از مصرف مقادیر مختلف کافئین انجام شد.
روش پژوهش: 30 مرد والیبالیست (میانگین سنی 45/1±47/21 سال، چربی 11/347/10 درصد و شاخص تودۀ بدنی 26/1±15/23 کیلوگرم بر مجذور متر) در قالب یک طرح نیمه‌تجربی و دوسویه کور به‌طور تصادفی در سه گروه (10 نفری) همگن مکمل (با 6 و 9 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن کافئین) و شبه‌دارو (6 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن دکستروز) قرار گرفتند. همۀ آزمودنی‌ها پس از مکمل‌دهی در یک برنامۀ فعالیت مقاومتی باوزنه (با 80 درصد یک تکرار بیشینه تاحد واماندگی) شرکت نمودند. تغییرات شاخص‌های آسیب عضلانی (کراتین‌کیناز تام و لاکتات دهیدروژناز تام سرمی) طی سه مرحله (حالت پایه، بلافاصله و 24 ساعت پس از قرارداد تمرینی) اندازه‌گیری شد. داده‌های نرمال با آزمون‌های تحلیل واریانس مکرر و تعقیبی بونفرونی در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی شد.
یافته ها: نتایج حاکی است که مصرف مقادیر متفاوت کافئین دارای تاثیر معنی‌داری بر سطوح افزایش‌یافتۀ آنزیم‌های سرمی آسیب عضلانی بلافاصله پس از فعالیت در مقایسه با گروه شبه‎دارو نبودند. همچنین، فعالیت‌ مقاومتی وامانده‌ساز باعث افزایش معنی‌دار سطوح 24 ساعتۀ کراتین‌کیناز و لاکتات دهیدروژناز سرمی در تمامی گروه‌ها گردید (05/0P≤). در حالی‌که، مصرف مقادیر مختلف کافئین تاثیری بر سطوح افزایش‌یافتۀ شاخص‌های آسیب عضلانی، 24 ساعت پس از فعالیت نداشت.
نتیجه گیری: براساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که مصرف حاد مقادیر مختلف کافئین احتمالاً توانایی لازم جهت تعدیل آسیب را ندارد و همچنین در تعامل با فعالیت مقاومتی منجر به تشدید شاخص‌های غیرمستقیم آسیب عضلانی نیز در مقایسه با گروه شبه‌دارو نمی‌گردد.
واژگان کلیدی: فعالیت مقاومتی، کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز، کافئین.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of single bout resistance exhaustive exercise following different doses of acute caffeine ingestion on indices -induced muscular damage in male volleyball players

نویسندگان [English]

  • Afshar Jafari
  • Ali Zarghami Khameneh

چکیده [English]

Abstract
Aim: The aim of this study was to determine the effect of one-bout exhaustive resistance exercise on some muscular damage markers in serum of male volleyball players after different dosage of caffeine intake.
Method: Thirty male volleyball players (mean aged 21.47±1.45 years, fat 10.47±3.11 % and BMI 23.15±1.26 kg.m2) in a randomized semi experiment and double-blind design were allocated in three groups: supplementing groups (with 6 and 9 mg.kg-1 caffeine) and placebo group (6 mg.kg-1 dextrose). After the supplementation, all subjects were participated in one-single-session resistance weight-training (with 80% of one repetition maximum until exhaustion). Changes in muscular damage indices (total serum CK and LDH) were determined in three phases (Baseline, immediately and 24 hours after the training protocol). The normal data were analyzed by repeated measure ANOVA and Bonferroni at P≤0.05.
Results: The results showed different dosage of caffeine intake had no significant effect on increased level of muscular damage serum enzymes immediately after exercise compared with the placebo group. Also, exhaustive resistance exercise increased levels of 24-hour CK and LDH significantly in all groups (P≤0.05). However, different dosage of caffeine intake had not effect on increased levels of muscle damage markers after 24 hours of exercise.
Conclusion: Based on the present findings and the execss intake of different dosage of caffeine probabley can not prevent further damage and in intraction with resistante exercise can not lead to escalation the indirect indices of muscle damage in compared with the placebo group.
Keywords: Resistance Exercise, Creatine kinase, Lactate dehydrogenase,
Caffeine

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance exercise
  • Creatine kinase
  • Lactate dehydrogenase
  • Caffeine