تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی نسفاتین1 در زنان دارای اضافه‌وزن

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: نسفاتین آدیپوکاین نسبتاً جدیدی است که از بافت چربی ترشح شده و در سازوکار تنظیم گلوکز خون، بهبود حساسیت انسولینی، تنظیم اشتها، هموستاز انرژی و سوخت و ساز دخالت دارد. با توجه به اهمیت فعالیت مقاومتی در پیشگیری و درمان اضافه‌وزن و چاقی، هدف تحقیق حاضر، تعیین اثر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی نسفاتین1 در زنان دارای اضافه‌وزن بود.
روش پژوهش: 18 زن داوطلب غیر فعال دارای اضافه وزن (میانگین سن 70/5±48/38 سال، نمایه ی توده بدنی 65/3±82/28 کیلوگرم بر متر مربع، درصد چربی 39/3± 34/36 درصد و نسبت دور کمر به دور لگن 04/0± 85/0) به‌طور تصادفی در 2 گروه قرار گرفتند. گروه تمرین مقاومتی (50 دقیقه در روز، 7060 درصد یک تکرار بیشینه، 4 روز در هفته) به تمرین مقاومتی پرداختند. نمونه‌های خون آزمودنی‌ها در حالت ناشتا جمع‌آوری و به منظور بررسی تغییرات سطوح پلاسمایی نسفاتین، انسولین و گلوکز در قبل و پس از 2 ماه تمرین مورد استفاده قرار گرفت. از آزمون آماری t مستقل در سطح معنی داری 05/0P< و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی فاکتورها استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که سطوح پلاسمایی انسولین در گروه تمرین مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks resistance training on plasma Nesfatin-1 levels in overweight women

نویسندگان [English]

  • Rozita Fathi
  • Parvaneh NazarAli
  • BiBiSara Imeri
چکیده [English]

Abstract
Aim: Nesfatin-1 is a novel adipokine secreted by adipose tissue and interfere in regulation of blood Glucose, improvement of insulin sensitivity, appetite regulation, energy homeostasis and metabolic function. Given the importance of resistance exercise in prevention and treatment of overweight and obesity, the purpose of this study was to determine the effect of eight weeks resistance training on plasma levels of nesfatin-1 in overweight women.
Method: Thirty-eight overweight women (age 34.84±5.70 y, BMI 28.82±3.65 kg/ m2, body fat percent 36.34±3.39 % and WHR 0.85±0.04 (means ± SD)) were randomly divided into 2 groups. Resistance exercise training (50 min/day, 60-70% 1-RM, 4 days/week). Fasting blood samples were collected to assess changes in plasma Nesfatin, insulin and glucose levels in before and after 2 months of the training program. Independent t-test and Pearson correlation coefficient were used for further analysis (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance training
  • Nesfatin
  • 1
  • Overweight