مقایسۀ اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسید اوریک خون بین مردان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: سالمندی در انسان با کاهش عملکرد و کارایی عصبی عضلانی همراه است. این امر تا حدودی توسط افزایش فشار اکسایشی و کاهش وضعیت آنتی اکسیدانی مرتبط شناخته شده‌است. اسید اوریک و بیلی روبین دو آنتی اکسیدان اصلی در جریان خون‌اند که با ظرفیت تام آنتی اکسیدانی ارتباط معنی داری دارند. هدف از مطالعۀ حاضر بررسی اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسید اوریک در مردان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار بود.
روش پژوهش: 8 کشتی گیر سالمند (سن 98/1±75/59 سال، قد 08/7±25/172 سانتی متر، وزن 6/14±76 کیلوگرم) و 7 سالمند غیرورزشکار (سن 9/1±42/61 سال، قد 09/4±14/173 سانتی متر، وزن 15/8±71/79 کیلوگرم) به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها برنامۀ تمرین مقاومتی را که شامل: پرس سینه، بازکردن زانو، کشیدن میلۀ لت، خم کردن زانو، جلوبازو، ساق پا و پشت بازو بود را با 60 تا 70 درصد یک تکرار بیشینه (1RM) و 8 تا 12 تکرار انجام دادند. نمونه های خونی در قبل، بعد و 24 ساعت پس از فعالیت از سیاهرگ بازویی جمع آوری شدند.
یافته ها: فعالیت مقاومتی تغییر معنی داری در هیچ یک از شاخص های مورد مطالعه ایجاد نکرد. اما، مقادیر پایۀ بیلی روبین تام و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی به طور غیرمعنی داری در گروه ورزشکار بالاتر بود.
نتیجه گیری: یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد یک جلسه فعالیت مقاومتی تاثیر معنی داری بر وضعیت آنتی اکسیدانی سالمندان ورزشکار و غیرورزشکار نداشت.
واژگان کلیدی: آنتی اکسیدان، سالمندی، اسید اوریک، بیلی روبین، کشتی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of effect of resistance exercise on blood total antioxidant capacity, bilirubin and uric acid between athlete and non-athlete elderly men

نویسندگان [English]

  • Bahman Mirzaei
  • Farhad Rahmani nia
  • Amir Rashidlami
  • Mehdi Ghahremani Moghaddam
چکیده [English]

Abstract
Aim: Aging in human is associated with a loss in neuromuscular function and performance. This is related, in part, to increased oxidative stress and decreased antioxidants status. Uric acid and bilirubin considered as two main antioxidant in blood and have a significant relationship with Total Anti Oxiidait Capaciy. The aim of present study was to examin the effects of resistance exercise on total antioxidant capacity, bilirubin and uric acid in non-athlete and elderly wrestlers.
Method: 8 elderly wrestlers (age 59.75 ± 1.98, Height 172.25 ± 7.08 cm, Weight 76 ± 14.6 kg) and 7 untrained (age 61.42 ± 1.9, Height 173.14 ± 4.09 cm, Weight 79.71 ± 8.15 kg) elderly people volunteered as subject for the study. Subjects completed resistance exercise protocol including: bench press, leg extension, lat-machine pull down, leg curl, cable triceps curl and cable biceps curl with 60-70% of 1RM and with 8-12 repetitions. Blood samples were colected at pre, post and 24 hours after resistance exercise.
Results: Resistance exercise did not caused any significancant differences in indices but the baseline amount of total bilirubin and TAC was higher in athlete group, but not significantly.
Conclusion: The results of this study showed a single bout of resistance exercise had not significant effect on antioxidant status in athlete and non-athlete elderly men.
Key words: Antioxidant, Aging, Uric acid, Bilirubin, Wrestling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Aging
  • Uric acid
  • Bilirubin
  • Wrestling