تاثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل HMB بر سطح کراتین فسفوکیناز پلاسما بعد از پروتکل تمرین مقاومتی در زنان غیرورزشکار

رضا قراخانلو؛ آزاده نریمانی پیرپشته؛ آذر آقایاری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 149-163

چکیده
  چکیده هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل HMB (بتاهیدروکسی بتا متیل بوتیرات) بر تغییرات سطح کراتین فسفو کیناز بعد از پروتکل تمرینی مقاومتی در زنان غیر ورزشکار بود. روش پژوهش: بدین منظور 16 زن غیر ورزشکار با میانگین سن 1±3/24 سال، قد 35/2±163 سانتی‌متر و وزن 25/2±5/61 کیلوگرم انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرینHMB (8=تعداد) ...  بیشتر

تاثیر تمرین فزاینده وامانده ساز بر برخی آنزیم های شاخص آسیب عضله دختران فعال

شادمهر میردار؛ معصومه نوبهار

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1391

چکیده
  چکیده هدف: تمرین و فعالیت بدنی از عوامل افزایش آنزیم های خون می باشد. از آنجا که شدت و مدت تمرین و نیز زمان بازیافت از عوامل اثر گذار برآسیب ها و سازگاری ها می باشد، این پژوهش به بررسی تاثیر تمرین فزاینده درمانده ساز در روز به مدت یک هفته بر تغییرات شاخص های آسیب عضلانی شامل لاکتات دهیدروژناز (LDH)، کراتین فسفو کیناز (CPK) و آسپارتات آمینوترانسفراز ...  بیشتر