نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر مصرف کوتاه‌مدت مکمل HMB (بتاهیدروکسی بتا متیل بوتیرات) بر تغییرات سطح کراتین فسفو کیناز بعد از پروتکل تمرینی مقاومتی در زنان غیر ورزشکار بود.
روش پژوهش: بدین منظور 16 زن غیر ورزشکار با میانگین سن 1±3/24 سال، قد 35/2±163 سانتی‌متر و وزن 25/2±5/61 کیلوگرم انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تمرینHMB (8=تعداد) و گروه تمریندارونما (8=تعداد) تقسیم شدند. دو گروه به مدت 2 هفته و هفته ای 3 جلسه تحت تمرینات مقاومتی قرار گرفتند. در گروه تمرینHMB، مکمل HMB و در گروه تمریندارونما، آرد برنج به میزان 3 گرم در روز مصرف شد. جهت اندازه گیری 1RM بالاتنه و پایین‌تنه و کراتین فسفو کیناز خون، یک پیش‌آزمون یک روز قبل از شروع جلسۀ تمرینی اول و سه پس‌آزمون 24 ساعت بعد از پایان جلسۀ تمرینی اول، 24 ساعت بعد از پایان آخرین جلسۀ تمرینی هفتۀ اول و 24 ساعت بعد از پایان آخرین جلسۀ تمرینی هفتۀ دوم به عمل آمد. جهت بررسی اختلاف میانگین پیش‌آزمون و پس‌آزمون های متغیرهای اندازه گیری شده در هر گروه، از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی و به منظور مقایسۀ اختلاف میانگین های پیش‌آزمون و پس‌آزمون های متغیرهای مورد نظر در بین دو گروه ازt مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد میانگین CPK پلاسما در گروه HMB پس از دو هفته کاهش معنی داری یافت (05/0>P). اما این کاهش در گروه دارونما مشاهده نشد. همچنین RM1 بالاتنه و پایین‌تنه در دو گروه HMB و دارونما افزایش یافت اما به لحاظ آماری معنی دار نبود.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مصرف 3 گرم از مکمل HMB سبب کاهش پاسخ کراتین فسفو کیناز بعد از تمرینات مقاومتی می گردد. این یافته ها از فرضیه تاثیر مکمل HMBدر کاهش آسیب عضلانی به خصوص در زنان مبتدی پس از تمرینات مقاومتی، حمایت می کند.
واژگان کلیدی: مکمل HMB، آسیب عضلانی، کراتین فسفو کیناز، تمرین مقاومتی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of short-term HMB supplementation on plasma creatine phosphokinase level after resistance training program, in untrained women

نویسندگان [English]

  • Reza Gharakhanlou
  • Azadeh Narimani
  • Azar Aghayari

چکیده [English]

Abstract
Aim: The purpose of this study was to examine the effect of short term Beta-hydroxyl beta-methylbutyrate (HMB ) supplementation on plasma creatine phosphokinase (CPK) level after resistance training program, in untrained women.
Method: Sixteen untrained women, aged 24.3±1 years, height 163±2.35 cm and weight 61.5±2.25 kg were selected and randomly divided into two HMB supplementation (n=8) and placebo (n=8) groups. All subjects trained 3 times per week for 2 weeks. HMB group and placebo group received 3 gr/day of HMB and placebo, respectively.The muscle injury marker (CPK) and upper and lower body 1-RM were measured in pre and three post tests. To investigate the differences between pre and post-test results in each group Bonferroni test was used and the difference between two groups was determined by independent student t-test.
Results: The result showed that the mean of plasma CPK level was significantly (P<0.05) decreased in HMB supplementation group. This decrease, however, was not found in placebo group. Also upper and lower body 1-RM in HMB and placebo groups were increased, but these increases were not statistically significant.
Conclusion: Supplementation of 3 gr HMB result in a decrease creatine phosphokinase response after resistance training. This finding support the hypothesis that HMB supplementation prevents exercise induced muscle damage, specially in beginner female following resistance training.

Key words: HMB supplementation, Muscle injury, Creatine phosphokinase,
Resistance-training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HMB supplementation
  • Muscle injury
  • Creatine phosphokinase
  • Resistance
  • training