تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 موش‌های نر مقاوم به انسولین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

3 استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

هدف: امنتین-1 آدیپوکینی است که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای، از بافت چربی احشایی نسبت به چربی زیر‌پوستی ترشح می­شود و حساسیت به انسولینی را افزایش می­دهد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تأثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش­های نر مقاوم به انسولین بود.
روش پژوهش:24 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با میانگین وزن23±161 گرم به‌طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند: کنترل سالم­، کنترل مقاوم به انسولین و تمرین کرده مقاوم به انسولین (8 سر در هر گروه). پس از القای مقاومت به انسولین توسط فروکتوز 10درصد، برای 2 گروه کنترل مقاوم به انسولین و تمرین کرده مقاوم به انسولین خون­گیری از تمامی نمونه­ها صورت گرفت و سپس گروه تمرینی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 روز به اجرای تمرین مقاومتی پرداختند. در اجرای پروتکل تمرینی از نردبانی استفاده شد که موش‌ها وزنه‌ها را با اتصال به دمشان از آن بالا می­بردند. بعد از اتمام دوره تمرینی غلظت پلاسمایی امنتین-1، انسولین، گلوکز و شاخص مقاومت به انسولینی (HOMA-IR) و همچنین نیم­رخ لیپیدی اندازه­گیری شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که 8 هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش معنی‌دار سطوح پلاسمایی امنتین-1 و HDL-C در گروه تمرین کرده مقاوم به انسولین و همچنین کاهش سطوح پلاسمایی انسولین، گلوکز، کلسترول تام، LDL-C، تری گلیسیرید و شاخص مقاومت به انسولین گردید (0/05≥P). علاوه بر این، همبستگی مثبت و معنی­دار تغییرات سطوح پلاسمایی امنتین-1 با تغییرات سطوح HDL-C و ارتباط منفی و معنی­دار آن با تغییرات گلوکز، انسولین، LDL-C، کلسترول، تری­گلیسیرید و شاخص مقاومت به انسولین مشاهده شد (0/05≥P).
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که تمرینات مقاومتی سطوح پلاسمایی امنتین-1 را در موش­های مقاوم به انسولین افزایش و همسو باآن موجب بهبود نیم­رخ لیپیدی و متابولیکی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 8 week resistance training on plasma levels of omentin-1 in male rats with insulin resistance

نویسندگان [English]

  • Elaheh Talebi-Garakani 1
  • Sajad Aslani 2
  • Rozita Fathi 1
  • Alii Reza Safarzadeh 3
  • Fatemeh Roudbari 3
1 Associate Professor, University of Mazandaran
2 MSc in Exercise Physiology
3 Assistant Professor, University of Mazandaran
چکیده [English]

Aim: Omentin-1 is an adipokine that is highly secreted in visceral adipose tissue compared to subcutaneous adipose tissue and increases insulin sensitivity. The aim of the present study was to investigate the effect of 8-week resistance training on omentin-1¬ plasma levels in insulin resistant male rats.
Method: Twenty-four Wistar male rats¬ with average weight¬ 161±23 gr were randomly divided into three groups: health control, insulin resistance control, insulin resistance training. After fructose-inducing insulin resistance to the two groups of insulin resistance control and insulin resistance training bleeding in all subjects was done then training group was exercised for 8 weeks (3d/wk). In the training protocol, a ladder was used on which rats carriedpen loads suspended from their tails. After the training session omentin-1, insulin, glucose, lipids profile plasma concentration and (HOMA-IR) index were measured.
Results: The results of this study indicate that 8 weeks of resistance training can cause significant increase of omentin-1 and HDL-C plasma concentration in insulin resistance training group (P≤0.05) and insulin, glucose, cholesterol, LDL-C, TG plasma concentration and (HOMA-IR) index were decreased.
Conclusion: This study indicates that resistance training increases omentin-1 plasma concentration in insulin resistance rats and improves lipids and metabolic profile.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Omentin-1
  • Insulin resistance
  • resistance training