افزایش مشابه بیان ژن PGC-1α در عضله نعلی رت‌های نر سالم در پی تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین هوازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) و تمرین هوازی (AT) بر بیان ژنPGC-1α  در عضله نعلی رت­های نر بالغ سالم است.
روش پژوهش: به همین منظور 18 سر رت نر ویستار تهیه و تصادفی به سه گروه HIIT (n=6)، گروه AT (n=6) و گروه کنترل (n=6)تقسیم شدند. پس از دو هفته آشنایی رت­ها، برنامه­های تمرینی به مدت هشت هفته اجرا شد. اجرای HIIT شامل شش دقیقه گرم کردن با شدت 50-60درصد VO2max، سه تناوب چهار دقیقه­ای با شدت 100- 90درصد VO2max و دو دقیقه­ای با شدت 60- 50درصد VO2max و شش دقیقه سرد کردن با شدت60-50درصد VO2max و پروتکل AT شامل شش دقیقه گرم‌کردن با شدت60-50درصد VO2max، بدنه اصلی 30 دقیقه با شدت75-70درصد VO2max و شش دقیقه سرد‌کردن با شدت60-50درصد VO2max بود. ٢٤ ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرین، نمونه­های عضلانی استخراج و میزان بیان متغیر مربوطه به روش RT-PCR سنجیده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد، هشت هفته اجرای HIIT وAT هر دو، موجب افزایش معنی‌دار بیان ژنPGC-1α  شد (0/05≥P) و بین تأثیر اجرای دو نوع تمرین بر بیان ژن PGC-1α اختلاف معنی­داری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، اجرای HIIT و AT هر دو باعث افزایش تقریباً یکسان بیان ژن PGC-1α در عضله نعلی رت­های سالم می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Similar increases of PGC-1α gene expression in the soleus muscle of healthy male rats following high intensity interval and aerobic training

نویسندگان [English]

  • Motahareh Hajati Modaraei 1
  • Mohammad Reza Kordi 2
  • Aabbas Ali Gaeini 3
1 Msc in Exercise Physiology
2 Associate Professor, University of Tehran
3 Professor, University of Tehran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study is to compare the effect of high intensity interval training (HIIT) and aerobic training (AT) on PGC-1α gene expression in the soleus muscle of healthy adult male rats.
Method: 18 Wistar male rats were divided into three groups: HIIT (n=6), AT (n=6) and the control group (n=6). After 2 weeks of adaptation, the exercise protocol started and lasted for 8 weeks. The HIIT protocol was a 6 minute warm-up (50%-60% VO2max), 3 frequencies ( 4 minutes on 90%-100% VO2max and 2 minutes on 50%-60% VO2max) and 6 minutes of cooling down on 60-50%  of VO2max and AT protocol was a 6 minute warm-up ( 50%-60% VO2max), main body which lasted for 30 minutes (70%-75% VO2max) and 6 minutes of cooling down ( 50%-60% VO2max). 24 hours after the last workout session, muscle samples were extracted and the expression level of the mentioned variable was measured by RT-PCR.
Results: The results marked that PGC-1α gene expression was increased significantly (P≤0.05) after 8 weeks of HIIT and AT, and there were no remarkable differences between the types of exercise.
Conclusion: Based on these findings, HIIT and AT have almost the same impact on increasing the muscle PGC-1α gene expression in rats’ soleus muscle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: High Intensity Interval Training
  • Aerobic training
  • Genetic Adaptations of skeletal muscle