اثر 8 هفته تمرین شدید هوازی بر پروتئین متصل به اسید چرب بافت چربی در مردان چاق میان‌سال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده

هدف: پروتئین متصل به اسید چرب بافت چربی (A-FABP) یک شاخص خونی است که اخیراً عنوان‌شده است با چاقی ارتباط دارد. تمرینات ورزشی ممکن است موجب کاهش بافت چربی شود، هرچند به‌درستی مشخص نیست که آیا کاهش بافت چربی بر اثر تمرینات ورزشی موجب کاهش A-FABP نیز می‎شود یا خیر. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات غلظت A-FABP در مردان چاق میان‌سال پس از 8 هفته تمرین شدید هوازی بود.
روش پژوهش: 22 مرد چاق میان‌سال و کم‌تحرک (میانگین و انحراف معیار سن 3/2±4/46 سال، شاخص توده بدن 0/2±8/32 کیلوگرم بر مترمربع و حداکثر اکسیژن مصرفی 6/2 ± 4/34 میلی‎لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه) به‌طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی‎ها به‌طور تصادفی به دو گروه تمرین (11=n) و کنترل (11=n) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه تمرین 3 روز در هفته، به مدت 8 هفته و در هر جلسه به مدت 45 دقیقه با شدت 75 تا 80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی تمرین هوازی انجام دادند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد درصد چربی و شاخص توده بدن آزمودنی‎های گروه تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‎داری یافته است (0/05>p). همچنین پس از 8 هفته تمرین شدید هوازی، غلظت A-FABP و مقاومت به انسولین در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی‎داری پیدا کرد (0/05>p).
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد می‎کند تمرین به کار رفته با این شدت و طول مدت، موجب کاهش غلظت A-FABP در مردان چاق میان‌سال می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of eight weeks high intensity aerobic training on adipocyte fatty acid-binding protein in obese middle-aged men

نویسندگان [English]

  • Merzad Moghadasi 1
  • Fariba Hosseini 2
  • Ehsan Bahrami Abdehgah 2
  • Najmeh Abdollahpur 2
  • Siyad Ali Hosseini 3
1 Assistant professor, Shiraz branch, Islamic Azad University
2 MSc in exercise physiology
3 3Assistant professor, Fars Science & Research branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Aim: Adipocyte fatty acid-binding protein (A-FABP) is a plasma biomarker recently associated with the obesity. Exercise training may reduce the adipose tissue, although it is not truly known whether exercise–induced change in adipose tissue, decreases A-FABP concentrations or not; therefore the aim of this study was to investigate A-FABP concentrations in middle-aged men after 8 weeks high intensity aerobic training.
Method: Twenty two sedentary obese middle-aged men (age: 46.4±2.3 years, body mass index (BMI): 32.8±2.0 kg/m2 and maximum oxygen uptake: 34.4±2.6 ml.kg-1.min-1; mean±SD) volunteered to participate in this study. The subjects were randomly assigned to the training group (n=11) or control group (n=11). The training group performed high intensity aerobic training 3 days a week for 8 weeks at an intensity corresponding to 75-80% individual maximum oxygen consumption for 45 min.
Results: The results showed that the BMI and body fat percentage were decreased in the training group compared to the control group (p<0.05). After 8 weeks of HIT, the training group resulted in a significant decrease (p<0.05) in the A-FABP and insulin resistance compared with the control group.
Conclusion: The results suggest aerobic training with the specific intensity and duration utilized in this study decreases A-FABP concentrations in obese middle-aged men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High intensity aerobic training
  • Adipocyte fatty acid-binding protein
  • Obesity
  • Insulin resistance