مقایسه مکمل سازی حاد کربوهیدرات و ال‌کارنیتین بر زمان واماندگی فعالیت فزاینده و تغییرات ضربان قلب دوره ریکاوری مردان ورزشکار دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

چکیده

هدف: امروزه استفاده از مکمل­های ورزشی، روشی مرسوم برای جلوگیری از کم‌آبی و تخلیه ذخایر انرژی بدن، در فعالیت طولانی­مدت فزاینده به شمار می­رود. مکمل سازی حاد کربوهیدرات و ال­کارنیتین­ احتمالاً بر زمان رسیدن به واماندگیو تغییرات ضربان قلب دورۀ ریکاوری ناشی از فعالیت فزاینده مردان ورزشکار دانشگاهی مؤثر است.
روش پژوهش: چهل ورزشکار مرد دانشگاهی به‌صورت تصادفی هدف‌دار به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت و در 4 گروه ( دارونما، مکمل­سازی کربوهیدرات،مکمل­سازی ال­کارنیتین و مکمل­سازی ترکیبی کربوهیدرات و ال‌کارنیتین) تقسیم‌شده، با مکمل­سازی 3‌ساعت قبل از فعالیت، با حجم مکمل 500 سی­سی، به اجرای فعالیت ورزشی وامانده‌ساز پرداختند. زمان رسیدن به واماندگی، تغییرات ضربان قلب دورۀ ریکاوری و میزان درک فشار ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به‌منظور محاسبه میانگین و انحراف استاندارد تمامی پارامترها و آنالیز معنی­داری تفاوت در بین گروه­ها ( تغییرات ضربان قلب دوره ریکاوری) به‌وسیله تحلیل واریانس (4×2) با آزمون تعقیبی بونفرونی و تفاوت در زمان خستگی از تحلیل واریانس یک‌طرفه، ازSPSS19 استفاده گردید.
یافته­ ها: مکمل­سازی حاد کربوهیدرات پاسخ معنی­داری در بهبود زمان رسیدن به واماندگی داشت (0/05≥P) درحالی‌که مکمل­سازی حاد ال­کارنیتین پاسخ معنی­داری بر اجرای فعالیت ورزشی وامانده­ساز نداشت. با این وجود، مکمل‌سازی حاد ترکیبی کربوهیدرات و ال­کارنیتین پاسخ معنی­داری بهتری بر زمان رسیدن به واماندگی داشت (0/05≥P). درحالی‌که مکمل­سازی جداگانه و ترکیبی کربوهیدرات و ال­کارنیتین پاسخ معنی­داری در بازگشت بهتر ضربان قلب دوره ریکاوری و میزان درک فشار نداشت.
نتیجه ­گیری: در فعالیت ورزشی فزاینده، استفاده از مکمل­سازی ترکیبی کربوهیدرات و ال­کارنیتین بهتر از مکمل­سازی کربوهیدرات یا ال­کارنیتین به‌صورت جداگانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of acute ingestion of carbohydrate and L- carnitine supplementation on exhaustion time and heart rate variability during recovery from graded exercise in male college athletes

نویسندگان [English]

  • Vahid Sari-Sarraf 1
  • Ramin Amirsasan 1
  • Asghar Iranpour 2
1 Associate Professor, University of Tabriz
2 MSc student in Exercise Physiology
چکیده [English]

Aim: Sport supplementation is aconventionalmethod to prevent of dehydrationand body energystoresdepletion in graded long-term exercise.Acute carbohydrate and L–carnitine supplementation probably effect time to exhaustion and heart rate variablility during recovery from gradedexercise in male college athletes.
Method: Fourty male college athletes were randomly recruitedforthis study, and divided into 4 groups (control, carbohydrate, L-carnitine and carbohydrate/L-carnitinesupplementation) and ingested 500 cc supplements, 3 hours before exhaustive exercise. Times to exhaustion, heart rate variability in recovery and ratingof perceived exertion were recorded and analysed. One-way ANOVA was used to analyze exhaustion and variance analysis (4 × 2) for changes in heart rate recovery period.
Results: Acute carbohydrate supplementation (P≤0.05) had significant effect on time to exhaustion compared to L-carnitine. However, acute supplementation of carbohydrate and L-carnitine combination had a agreater effect on time to exhaustion (P≤0.05). Mean while, separate and combined supplementationhad no significant effects on recovery heart rate variability and rating of perceived exertion.
Conclusion: Probably, use of combined carbohydrate and L-carnitine supplementation should be better than seperate carbohydrate or L-carnitine in graded long- term exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Supplementation
  • L-carnitine
  • exhaustion
  • heart rate and recovery