اثر یک نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون و توان بی‌هوازی مردان فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی

چکیده

هدف: اخیراً مصرف نوشیدنی­های انرژی­زا توسط ورزشکاران به‌طور فزاینده­ای رایج شده است. ورزشکاران اعتقاددارند که استفاده از نوشیدنی­های انرژی­زا طی تمرین و مسابقه، به علت ترکیبات نیروزایی همچون کربوهیدرات، کافئین، سیترات سدیم، تورین و غیره عملکرد را افزایش می­دهد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش تعیین اثرات مصرف حاد نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون، توان بی‌هوازی و قدرت عضلانی دانشجویان مرد فعال بود.

روش پژوهش: یک نمونه 19 نفره از دانشجویان مرد فعال(سن به سال: 75/0±28/22، وزن به کیلوگرم: 66/6±21/71 و قد به سانتی‌متر: 36/5±92/175) دانشگاه مازندران انتخاب شدند. این پژوهش در دو جلسه جداگانه با 4 روز فاصله در بین جلسات اجرا شد. در جلسه اول، همه آزمودنی­ها بعد از صرف یک صبحانه استاندارد، گرفتن نمونه خون و اندازه‌گیری قدرت عضلانی دست در آزمون وینگیت شرکت کرده و مجدداً دو دقیقه پس از آزمون خون‌گیری انجام شد. در جلسۀ دوم، آزمودنی­ها به صورت کاملاً تصادفی به 3 گروه (نوشیدنی حاوی تورین و کافئین، دارونما و بدون نوشیدنی) تقسیم شدند. بلافاصله پس از دریافت صبحانه استاندارد (40 دقیقه قبل از آغاز آزمون)، هر گروه 6 میلی­گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن خود نوشیدنی­های مربوطه را دریافت کردند و سپس آزمون­ها را همچون جلسه اول تکرار کردند.

یافته‌ها: در گروه نوشیدنی حاوی تورین و کافئین، میانگین و حداقل توان بی­هوازی افزایش یافت (0/05≥P) اما سطوح لاکتات خون قبل از اجرای آزمون و پس از پایان آزمون تفاوت معنی­داری نشان نداد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می­توان اظهار کرد که مصرف کوتاه‌مدت نوشیدنی ورزشی حاوی تورین و کافئین موجب افزایش توان بی­هوازی مردان فعال می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a taurine and caffeine-containing drink on blood lactate levels and anaerobic power in active men

نویسندگان [English]

  • Nahid Bijeh 1
  • Saeed Ramezani 2
  • Babi San Askari 3
  • Asra Askari 3
1 Associate Professor, University of Ferdowsi
2 Faculty Member of PE and Sport Science, Department, Payame noor University
3 PhD student in Exercise Physiology
چکیده [English]

Aim: Recently, energy drink consumption by athletes has become increasingly popular. Athletes believe that energy drinks can be used to enhance their performance during training and competition due to their potentially ergogenic ingredients such as carbohydrates, caffeine, sodium and taurine, among others. Therefore, the purpose of this study was to determine the effectiveness of the acute ingestion of a taurine and caffeine-containing drink on Wingate cycle performance and blood lactate levels in active men.

Method: A sample of 19 active male students (age: 8/0±3/22years, height7/6±2/71: cm, weight: 4/5±9/175kg) from Mazandaran University were selected. This research was conducted on two separate sessions with four days rest in between. In the first session, all of the subjects participated in the Wingate test, after having a standard breakfast, and after the blood taking (before and 2 min after test) and hand muscle esterangth measurement. In the second session, subjects were randomly divided in three groups (taurine and caffeine-containing drink, placebo and no drink groups). Immediately after having breakfast (forty minutes prior to test beginning), each group received 6 ml/kg.bw of related beverages.

Results: In the taurine and caffeine-containing drink group, minimum (p=0/017) and mean (p=0/029) power was increased and blood lactate before (p=0/357) and after (p=0/920) the test, was unchanged

Conlusion: In conclusion a commercially-available taurine and caffeine-containing drink (Red Bull) enhances anaerobic power of active male.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: energy drinks
  • Wingate test
  • Blood lactate
  • active men