تغییرات سطوح پلاسمایی پروتئین‌های مرحله حاد (SAA و CRP) در مردان چاق بر اثر 8 هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تغییرات سطوح پلاسمایی پروتئین واکنشی C (CRP) و سرم آمیلوئید A (SAA) بر اثر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره­ای در مردان چاق بود.
روش‌شناسی: بیست‌وشش مرد چاق با میانگین سن 9/7±8/36 سال، وزن 8/10±8/92 کیلوگرم و شاخص توده بدن 8/2±5/31 کیلوگرم بر مترمربع به‌طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کرده و به دو گروه کنترل (13 نفر) و تمرین مقاومتی (13 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی­های گروه تمرین هشت هفته تمرین مقاومتی دایره­ای با شدت 50 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه را 3 روز در هفته انجام دادند. شاخص­های پیکر سنجی همراه با سطوح پلاسمایی CRP و SAA در ابتدا و پایان مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: هشت هفته تمرین مقاومتی منجر به کاهش معنی­دار وزن، شاخص تودة بدن و درصد چربی آزمودنی­ها شد (05/0≥P). کاهش معنی­دار غلظت پلاسمایی CRP در مقایسه با گروه کنترل نیز مشاهده شد (05/0≥P). سطوح پلاسمایی SAA در هر دو گروه کنترل و تمرین مقاومتی در مقایسه با مقادیر پیش‌آزمون با افزایش معنی­دار همراه بود (05/0≥P)، لیکن تفاوت معنی­داری در تغییرات سطوح پلاسمایی SAA بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: یافته­های این تحقیق نشان داد که تمرین مقاومتی دایره­ای سطوح پلاسمایی CRP را در مردان چاق کاهش داد که با بهبود ترکیب بدنی همراه می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in plasma acute phase proteins (SAA and CRP) levels following 8 weeks of circuit resistance training in obese men

نویسندگان [English]

  • Alireza Safarzade 1
  • Amin Basiri 2
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study was to investigate the changes in plasma C reactive protein (CRP) and Serum amyloid A (SAA) levels following 8 weeks of circuit resistance training in obese men.
Methodology: Twenty six obese men (age; 36.8±7.9 yr, weight; 92.8±10.8 kg, and BMI; 31.5±2.8 kg/m2) voluntarily participated in this study, and were divided into control (n=13) and resistance training (n=13) groups. Subjects in training group performed eight weeks circuit resistance training with 50-85% 1RM (3 days/week). Anthropometrics parameters, as well as plasma levels of CRP and SAA were measured at the baseline and at the end of study.
Results: Eight weeks of resistance training induced significant reduction in body weight, BMI and body fat percentage (P≤0.05). Significant reduction in plasma CRP concentration was found in compare with control group (P≤0.05). Plasma SAA levels increased in both control and training groups when compared with baseline levels (P≤0.05), But there was no significant difference in SAA levels changes between two groups.
Conclusion: The results of this study showed that circuit resistance training decreases plasma CRP levels, associated with improved in body composition in obese men.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • C-reactive protein
  • serum amyloid A
  • Circuit Resistance Training
  • Obesity