اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر سطوح AQP5 بافت ریه موش‌های در حال بالیدگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

2 دانشیار دانشگاه مازندران

3 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

هدف: آکواپورین5 (AQP5) پروتئین درون غشایی است که نقش مهمی در حفظ هموستاز آب ریه ایفا می­کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرینات تناوبی بر افزایش سطوح AQP5 بافت ریه موش­های در حال بالیدگی بود.
روش‌شناسی: 30 سر موش صحرایی ویستار نر سه‌هفته‌ای به‌طور تصادفی به سه گروه پایه، کنترل و تمرین تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 6 هفته (6 جلسه در هفته، هر جلسه 30 دقیقه و با سرعت 15 تا 70 متر بر دقیقه) بر روی تردمیل به تمرین پرداختند. اندازه‌گیری سطوح  AQP5به روش ELISA انجام شد. تجزیه و تحلیل با استفاده از آنالیز واریانس یک­طرفه و آزمون LSD در سطح 05/0≥P انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که افزایش معنی­داری بین سطوح AQP5 گروه­های کنترل و پایه با گروه تمرین وجود دارد (001/0P<). در حالی­که بین تغییرات AQP5 گروه پایه با گروه کنترل تفاوت معنی­داری وجود ندارد. همچنین شش هفته تمرین تناوبی موجب افزایش سطوح AQP5 بافت ریه گروه تمرین نسبت به گروه­های کنترل و پایه به ترتیب به میزان 03/229 و 9/284 درصد شده است.
نتیجه‌گیری: به نظر می­رسد یک دوره تمرین تناوب به نظر می­رسد یک دوره تمرین تناوبی می­تواند با بهبود عملکرد سلول­های اپی­تلیال موجب حمایت از تغییرات سطوح آکواپورین5 در طی دوران بالیدگی، و بهبود شاخص­های هموستازی مایعات ریه شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of interval training on AQP5 levels in the lung of Male Wistar rats during of puberty

نویسندگان [English]

  • َAkram Arzani 1
  • Sadmehr Mirdar 2
  • Mehdi Hedayati 3
چکیده [English]

Objective: The aquaporin5 (AQP5) is an integral membrane protein that plays an important role in maintaining water homeostasis in the lung. The purpose of this study was to evaluate the effect of interval training on AQP5 levels in the lung of Male Wistar rats during puberty.
Methodology: 30 three-week male Wistar rats with average weight of 68±9 g were randomly divided into three groups included; the base, control and training groups. The training group ran on treadmill for 6 weeks (6 per week, 30 minutes each session at a speed of 15 to70 meters per minute). AQP5 levels were measured by ELISA methods. Analyzed is done with two-way ANOVA and LSD test at PResults: Results showed significant differences between AQP5 levels of control, base and training groups (P<0.05). While, there were no significant differencesbetween AQP5 levels of control and base groups . Furthermore, six-weeks interval training increased AQP5 levels of lung tissue in exercise group compared to the control group by 229.03 and 284.9 percent.
Conclusion: It seems that an Increased interval training can improve the of epithelial cell performance and protect the AQP5 level changes during the puberty, and improve lung liquid homeostasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interval training
  • Aquaporin5
  • Puberty