تأثیر مکمل‌دهی کوتاه مدت کراتین بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده

هدف: تحقیق حاضر به‌منظور تعیین تأثیر مکمل‌دهی کراتین بر برخی شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری (زیست‌شیمیایی، عملکردی و محیطی) متعاقب فعالیت مقاومتی در مردان کشتی‌گیر انجام شد.
روش‌شناسی: 18 مرد کشتی‌گیر داوطلب (میانگین سنی13/1±11/21 سال، درصد چربی 84/1±67/12% و شاخص‌ توده بدنی 70/0±96/21 کیلوگرم بر مجذور متر) به‌طور تصادفی و دوسویه کور در دو گروه کراتین (9نفر) و شبه دارو (9نفر) قرار گرفتند. آزمودنی‌ها پس از دورة شش روزة مکمل‌دهی (300 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن بدن روزانه کراتین یا دکستروز)، در یک برنامه فعالیت مقاومتی دایره‌ای با وزنه (با شدت 80 درصد یک تکرار بیشینه در سه نوبت با تکرارهای شش‌تایی) شامل شش ایستگاه شرکت کردند. تغییرات شاخص‌های کوفتگی عضلانی طی سه مرحله (قبل از شروع مکمل دهی، بلافاصله و 24 ساعت پس از اجرای قرارداد فعالیت مقاومتی) اندازه‌گیری شد. داده‌های حاصله بوسیلة آزمون‌های تحلیل واریانس مکرر، ­تعقیبی بونفرونی و تی مستقل در سطح معنی‌داری 05/0 بررسی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، یک جلسه فعالیت مقاومتی باعث افزایش معنی‌داری در شاخص‌های کراتین کیناز (CK) و احساس درد بلافاصله می‌گردد (05/0P≤). اگرچه دامنة تغییرات 24 ساعتة کراتین‌کیناز سرم گروه کراتین به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از گروه شبه دارو بود (05/0P≤). اما، تفاوت 24 ساعتة محیط ران، انعطاف‌پذیری، قدرت هم طول بیشینه و توان انفجاری اندام تحتانی دو گروه معنی‌دار نبود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که مکمل‌دهی کوتاه‌مدت کراتین منجر به کاهش میزان برخی از شاخص‌های کوفتگی عضلانی (کراتین کیناز تام سرم) می‌شود. بنابراین، مکمل‌دهی کراتین ممکن است میزان کوفتگی عضلانی متعاقب فعالیت مقاومتی را کاهش دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of short- term creatine supplementation on delayed onset muscle soreness markers after one-single resistance exercise

نویسندگان [English]

  • Ramin Amirsasan 1
  • Ali Zarghami Khameneh 2
  • Ali Ojagi 3
چکیده [English]

Objective: The present study was carried out to determine the effect of creatine loading on some delayed onset muscle soreness (DOMS) indices (biochemical, functional and superficial) following resistance exercise in male wrestler.
Methodology: Eighteen volunteer male wrestler (age 21.11±1.13 years, body fat 12.67±1.84 %, and BMI 21.96±0.70 kg.m2) were assigned to a randomized and double-blind into two equal creatine (n=10) and placebo (n=10) groups. After six consecutive days supplementation (300 mg.kg-1.day body weight creatine or dextrose), all subjects were participated in one single- session circuit resistance exercise protocol (with 80% 1-RM in 3 sets with 6 repetition) include six station. Changes in muscle soreness indices were determined in three phases (before supplementation phase, immediately and 24 hours after the resistance exercise protocol). Data were analyzed by repeated measure ANOVA, Bonferroni and independent T test at P≤0.05.
Results: The results show that the one-session resistance exercise protocol significantly increased the creatine kinase (CK) and perceived muscle soreness index (P≤0.05). Although, the 24-hour of serum CK change ranges in creatine group were significantly less than in placebo group (P≤0.05).  While, the 24-hour differences of lower limb’s swelling, flexibility, maximal isometric strength, and explosive   power between two groups were not significant.
Conclusion: The results of this study showed that the short-term creatine loading leads to attenuate the adverse effects of undesirable muscle soreness indices (serum total CK). Therefore, based on the present results, that creatine loading could reduce the muscle soreness ranges following the resistance exercise.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creatine
  • resistance exercise
  • Delayed Onset Muscle Soreness