ارتباط بین اختلالات تغذیه‌ای، آمنوره و رضایت از بدن در زنان میان‌سال ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه گیلان

2 استادیار دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

چکیده

هدف: افزایش سن در زنان و بروز آمنوره می‌تواند منجر اختلالات تغذیه‌ای و به دنبال آن چاقی و ناخرسندی زنان از تناسب اندام خود شود. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی رابطه بین اختلالات تغذیه‌ای، آمنوره و نارضایتی از شکل بدن در زنان میان‌سال ورزشکار و غیر ورزشکار بود.
روش‌شناسی: به این منظور 434 زن (108 ورزشکار و 326 غیر ورزشکار) بین سنین 50-35 در این پژوهش شرکت کردند. داده‌های پژوهش به‌وسیله پرسشنامه‌های جمعیت‌شناسی، بررسی سابقه فعالیت ورزشی، وضعیت قاعدگی، نگرش غذایی-26 گزینه‌ای و مقیاس تصویری شکل بدن جمع‌آوری شد. قد و وزن به منظور تعیین BMI واقعی، ادراک شده و دلخواه اندازه‎گیری شد. داده‌ها با آزمون‌های یومان ویتنی و همبستگی اسپیرمن مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‎ها نشان داد بین اختلال تغذیه و آمنوره ثانویه در دو گروه، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. در حالی که بین نارضایتی از شکل بدن و فشار اجتماعی برای تغییر وزن و BMI واقعی بین دو گروه تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/0P<). میزان نارضایتی از شکل بدن و فشار اجتماعی برای تغییر وزن در زنان غیر ورزشکار بیشتر بود (05/0P<).
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی به نظر می‌رسد ورزش کردن می‌تواند در کاهش اختلالات تغذیه‌ای و نارضایتی از بدن برای افزایش عملکرد یا تناسب‌اندام نقش داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between eating disorders, amenorrhea and body satisfaction in middle aged athlete and non-athlete females

نویسندگان [English]

  • Farhad Rahmani-Nia F 1
  • Javad Mehrabani 2
  • Mahdiheh Zanganeh 3
2 mehrabanij@gmail.com
چکیده [English]

Objective: Aging in women and the incidence of amenorrhea can lead to eating disorders, obesity and dissatisfaction of their body shape.
Methodology: A total of 434 (108 athletes; BMI: 28.27±2.41, and 326 non-athletes; BMI: 35.11±4.13) Iranian women between 35-50 years old, participated in this study. The data were collected via a package that was consisted of questionnaires involving demographic, athletic history, menstrual pattern, eating attitude test-26, (The EAT-26 questionnaire) and female body image scale. The body mass index (BMI) was measured to compare actual, perceived and ideal body sizes Data were analyzed by Mann Whitney U and Spearman correlation.
Results: The finding showed that there was no significant difference between eating disorder and secondary amenorrhea between athlete and non-athlete groups; but there was significant difference between body dissatisfaction, social pressure to change weight and actual BMI between two groups (P<0.05). The most rate of body dissatisfaction and social pressure to change weight observed in non athletes women (P<0.05).
Conclusion: In general, it seems that exercise can reduce eating disorders and body dissatisfaction or fitness contribute to increased performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • secondary amenorrhea
  • eating disorder
  • Body Mass Index
  • body image
  • athlete females