اثر ال-آرژنین بر استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو احتمالی ناشی از فعالیت ورزشی حاد در کبد موش نر ویستار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی دارویی

5 تکنسین دامپزشکی

چکیده

هدف: : هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مکمل دهی ال-آرژنین بر تغییرات استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو احتمالی ناشی از فعالیت ورزشی حاد در کبد موش بود.
روش‌شناسی: 32 سر موش صحرایی نر با وزن تقریبی ( g210-160) به‌صورت تصادفی به چهار گروه کنترل، ورزش حاد (E)، مکمل ال- آرژنین (Arg) و ورزش حاد+مکمل ال-آرژنین (E+Arg)، تقسیم شد. ال- آرژنین به میزان 02/0 رژیم غذایی به دو گروه Arg و E+Arg طی 30 روز گاواژ شد. برای اعمال فعالیت ورزشی حاد دو گروه E و E+Arg با سرعت 16-26متر بر ثانیه، به مدت 1 ساعت و یا تا رسیدن به واماندگی بر روی تردمیل مخصوص دویدند. بافت‌برداری 1 ساعت پس از فعالیت ورزشی حاد صورت گرفت.  جهت محاسبة نسبت اکسیدان-آنتی اکسیدان، وضعیت اکسیدانی تام و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، به ترتیب با روش‌های FRAP وFOX-1  اندازه‌گیری شد. میزان نیتریک اکساید از روش گریس اندازه‌گیری شد. برای مقایسه میانگین‎ها آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه (ANOVA) استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین بالانس اکسیدان/آنتی‌اکسیدان گروه‌های کنترل،ورزش حاد، مکمل، مکمل + ورزش حاد به ترتیب 49/4±65/3، 12/0±91/0، 04/0±92/0 و 09/0±91/0 به‌دست‌آمده است. با وجود بیشتر بودن میانگین گروه کنترل نسبت به گروه‌های دیگر، ولی نتایج تحلیل واریانس نشان می­دهد این تفاوت معنی‌دار نیست. همچنین میزان نیتریک اکساید موش­های گروه کنترل با میانگین 31/6±01/9 از سه گروه دیگر بیشتر است، اما نتایج تحلیل واریانس نشان می­دهد تفاوت معنی‌داری بین میزان نیتریک اکساید موش­های گروه کنترل با هر یک از سه گروه آزمایش وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های تحقیق حاضر، نسبت اکسیدان-آنتی اکسیدان (TAC/TOS) و همچنین میزان نیتریک اکساید 1 ساعت پس از ورزش حاد و به دنبال مصرف مکمل ال-آرژنین در هیچ‌یک از گروه‌ها تغییر معنی‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Action of L-Arginin on oxidative- nitrosative stress induced by acute exercise in liver of rats

نویسندگان [English]

  • masume Kazemi 1
  • Sayad Mohmmad Marandi 2
  • Ahmand Movahedian Attar 3
  • Hosin Mohammadian 4
  • Hamid Reza Sharifi Jebeli 5
2 Associate professor, University of Isfahan
3 professor, Isfahan University.of Medical Sciences
4 PhD student in Pharmaceutical Biotechnology
5 Veterinary Technician
چکیده [English]

Aim: The aim of the present investigation is evaluate the effect of L- Arginine supplements on the oxidative and nitrosative stress in liver of rats following acute exercise on a treadmill.
Method: Thirty two male Vistar rats (160-210 g) were randomly divided into four groups: control (C); L-Arg treatment (Arg); exhaustive exercise (E); and exhaustive exercise with L-Arg treatment (E + Arg). E and E+Arg groups performed a 1 hour acute running test, or until exhaustion on a treadmill (16-26 m/min) and Arg and E+Arg groups treated orally with the L-Arg (2% diet, for 30 days). Sampling was performed 1 hour after exercise. Nitric oxide production was evaluated by measuring nitrite formation, using Griess reagent. oxidant-Antioxidant’s ratio was measured as TOS/ TAC levels.
Results: According to the means of the oxidant-antioxidant’s balance (E)=0.91±0.12, (SC+Arg)=0.92 0.04 and (E+Arg)=0.91±0.09, TOS/TAC decreased in (E), (SC+Arg) and (E+Arg) groups compared with control group (SC); however, this decrease was not significant. And the results showed nitric oxide in (SC) group (mean=9.01 6.31 ) was more than other groups, but there was no significant change in there.
Conclusion: The results of the present study didn’t show existence of oxidative-nitrosative stress and supplementation effect in muscle 1 h after acute exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acute exercise
  • Oxidative-nitrosative stress
  • Oxidant-Antioxidant’s ratio
  • Nitric oxide
  • L- Arginine