اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب کبدی در رت‌های نر مسموم شده با استروئید آنابولیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر همزمان عصاره الکلی عناب و تمرین مقاومتی بر مارکرهای آسیب کبدی در رت‌های نر مسموم شده با استروئید آنابولیک می‌باشد.
روش‌شناسی: بدین منظور 42 رت نر ویستار به 6 گروه مساوی تقسیم شدند. گروه‌ها شامل، 1- گروه کنترل 2- گروه شم 3- گروه بولدنون 4- گروه بولدنون + عصاره عناب (600 میلی‌گرم در کیلوگرم)  5- گروه بولدنون + تمرین 6- گروه بولدنون  + عصاره عناب (600 میلی‌گرم در کیلوگرم)  + تمرین بودند. به غیر از گروه‌های کنترل و شم به مابقی گروه‌ها استرئید آنابولیک با دوز 5 میلی‌گرم در کیلوگرم و هفته‌ای یک‌مرتبه تزریق شد. تمرین مقاومتی شامل، سه جلسه تمرین در هفته و هر جلسه شامل سه ست با 5 تکرار بالا رفتن از نردبان به مدت هشت هفته بود. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد در گروه 3 تزریق استروئید آنابولیک سبب افزایش معنی‌دار در آنزیم‌های کبدی ALP، ALT و AST و بیلی‌روبین (توتال و مستقیم) نسبت به گروه‌های کنترل و شم گشت. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد در گروه مصرف‌کننده عصاره عناب (گروه 4)، گروه تمرین مقاومتی (گروه 5)، گروه عصاره عناب به همراه تمرین مقاومتی (گروه 6)، کاهش معنی‌داری در آنزیم‌های کبدی ALP، ALT و AST و بیلی‌روبین (توتال و مستقیم) مشاهده شد. لازم به ذکر است میزان آلبومین تغییر معنی‌داری در هیچ‌یک از گروه‌ها نداشته است.
نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان‌دهنده کاهش معنی‌دار مارکرهای آسیب کبدی در پی مصرف عصاره الکلی عناب به‌تنهایی و همچنین تمرین مقاومتی به‌تنهایی می‌باشد. ولی استفاده همزمان از تمرین مقاومتی و عصاره عناب تأثیر بیشتری در کاهش این بیومارکرها ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of zizyphus jujube extract and resistance exercise on liver damaging biomarkers in male toxicated by anabolic steroid

نویسندگان [English]

  • Kazem Ranjbar 1
  • Hasan Matinhomaee 2
  • Mohammad Ali Azarbayjani 3
  • Maghsood Peeri 4
1 PhD Student in Exercise Physiology
2 Assistace professor, Islamic Azad University Central Tehran Branch
3 professor, Islamic Azad University Central Tehran Branch
4 Associate professor, Islamic Azad University Central Tehran Branch
چکیده [English]

Aim: Effect of zizyphus jujube extract and resistance exercise on liver damaging biomarkers in male rats toxicated by anabolic steroid.
Method: 42 Wistar rats were randomly divided into six equal groups: group 1: control, group 2: sham, group 3: anabolic steroid (5 mg/kg), group 4: anabolic steroid (5 mg/kg) + zizyphus jujube extract (600 mg/kg), group 5: anabolic steroid (5 mg/kg) + resistance exercise, and group 6: anabolic steroid (5 mg/kg) + zizyphus jujube extract (600 mg/kg) + resistance exercise. Apart from the control and sham groups, anabolic steroid with a 5 mg per kg dose was injected to other groups once a week. The resistance exercise protocol were consisted of three exercise sessions per week by 5 repetitions in 3 sets of climbing ladder for eight weeks. The data were analyzed by the SPSS software, using ANOVA.
Results: The results of this study revealed a significant increase in liver enzymes (ALT, AST, and ALP) and direct and total bilirubins in the anabolic steroid group (group 3) compared to the control and sham groups (p<0.05). In addition, zizyphus jujube treatment (group 4), resistance exercise (group 5), and treatment with resistance exercise (group 6) caused a significant decrease in liver enzymes (ALT, AST, and ALP) and direct and total Bilirubins. There were no-significant differences in albumin concentration between experimental groups
Conclusion: : Zizyphus jujube extract consumption as well as resistance exercise caused a significant decrease in liver damaging biomarkers. Hence, the simultaneous use of resistance exercise and zizyphus jujube extract did not show any increasing effect on these biomarkers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steroid anabolic
  • Zizyphus jujube
  • resistance exercise
  • Liver Enzymes