اثر 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح تستوسترون، کورتیزول و نیمرخ چربی در پسران چاق و دارای اضافه ‌وزن غیرفعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

2 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف: چاقی و اضافه وزن به همراه اختلالات متابولیکی مرتبط با آن‌ها یکی از نگرانی‌های بسیار مهم در جهان امروز است. با توجه به این­که کودکان و نوجوانان در سنین حساس رشد و آماده‌سازی بدن برای سنین بزرگ‌سالی هستند، بنابراین هدف ما بررسی 12 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح تستوسترون، کورتیزول و نیمرخ چربی در کودکان چاق و دارای اضافه وزن است.
روش‌شناسی: بدین منظور بیست پسر بچه چاق با استفاده از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه و توزیع تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند. شاخص­های آنتروپومتریک، سطوح کورتیزول، تستوسترون و نیمرخ چربی اندازه­گیری شد. پروتکل تمرین تناوبی شدید 3 جلسه در هفته با شدت 100 تا 110 درصد حداکثر سرعت هوازی به مدت 12 هفته بود. داده­ها با استفاده از تی مستقل و همبسته در سطح معنی­داری (05/0p≤) تحلیل شد.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش کاهش معنی­دار سطوح استراحتی کورتیزول، TC، TG، LDL-C و افزایش  HDL-C را در گروه HIIT نشان داد، اما بر سطوح استراحتی تستوسترون تأثیر معنی­داری نداشت. این در حالی است که شاخص­های آنترپومتریک و TC، TG و LDL-C گروه شاهد به‌طور معنی­داری افزایش داشت، اما HDL-C آن‌ها به‌طور معنی­داری کاهش نشان داد.
نتیجه‌گیری: تاکنون تجویز تمرین ایده­آل برای دست‌یابی به سودمندی­های فعالیت بدنی برای افراد چاق به‌خوبی مشخص نشده است، اما یافته­های این پژوهش اشاره دارند که تمرین تناوبی شدید دارای پتانسیل اقتصادی و پروتکل، تمرینی کارآمدی برای افراد چاق و دارای اضافه وزن به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 12 weeks high intensity interval training (HIIT) on testosterone, cortisol and lipid profile levels in obese and overweight boys

نویسندگان [English]

  • Alireza Paahoo 1
  • Vahid Tadibi 2
  • Naser Behpoor 3
1 Msc in Exercise Physiology
2 Associate professor, Razi University
چکیده [English]

Aim: Obesity and overweight along with metabolic disorders associated with them is one of the very important concerns in today’s world. According to the fact that chihdren and adolencrs bodies are in asensetive stage of growth and preparation for aduhthood, we aim  to review the effects of high intensity interval training over the course of 12 weeks on testosterone, cortisol and lipids profiles levels in obese and overweight.
Method:  In this study 20 boys were selected based on per- post test in to control and high intensity interval training (HIIT) groups.Anthropometric measures, maximal aerobic speed (MAS), cortisol and testosterone levels, and lipid profile were measured in all subjects before and after training. Training group participated in a training program at 100 to 110% of MAS and 3 times per week during 12 weeks. Independent t-test and Paired t-test with a significance level of (P≤0/05) was used to analysis variables.
Results: Following the training program, in training group, anthropometric measures including weight, BMI, percentage body fat and waist-hips ratio and cortisol resting level, TC, TG, LDL-C decreased, and HDL-C increased but no effect on testostron resting levels. In control group, anthropometric measures and TC, TG, LDL-C increased, while HDL-C decreased.
Conclusion: Prescribing ideal training course to help obese boys has not been recognized yet But, the finding in this research shows that periodic intence work out has a economic potential, and the efficiency of training Protocol for overweight and obese people, especially children and adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interval training
  • Testosterone
  • Cortisol
  • Lipid profile
  • Obesity