اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر عوامل فشار اکسایشی در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

چکیده

هدف: فشار اکسایشی یکی از عوامل مؤثر در توسعه مقاومت به انسولین، دیابت و عوارض آن می‌باشد . افزایش گلوکز خون که در هر دو نوع دیابت 1 و 2 دیده می‌شود، از عوامل اثرگذار در ایجاد فشار اکسایشی است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر عوامل فشار اکسایشی در موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی بود.
روش‌شناسی: این پژوهش یک مطالعه تجربی است که بر روی 40 سر موش صحرایی نر دیابتی انجام شد. نمونه‌ها به‌طور تصادفی در 4 گروه (1- گروه تمرین ، 2- گروه تمرین - عصاره،3- گروه عصاره و 4-گروه کنترل). قرار گرفتند. القای دیابت از طریق تزریق وریدی 55 میلی‌گرم استرپتوزوتوسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در موش‌ها ایجاد شد. سپس 6 هفته تمرین مقاومتی (5 روز هفته با شدت 30-100 درصد وزن بدن) در هفته اعمال شد. عصاره گشنیز به میزان روزانه 150 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی به موش‌ها خورانده شد. پس از 6 هفته تمرین، آنتی‌اکسیدان تام (TAC)، سوپراکسیددسموتاز (SOD) و کاتالاز (CAT) سرمی اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمرین مقاومتی همراه با مصرف عصاره دانه گشنیز سبب افزایش معنی‌دار در سطوح TAC، SOD و CAT می‎شود (05/0>p). همچنین، سطوح TAC در گروه‌های تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز به‌طور معنی‌داری افزایش یافته بود (05/0>p).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد شش هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره دانه گشنیز توانسته است با تأثیر بر سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی بدن در موش‌های دیابتی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Resistance Training and Coriandrum sativum extract on oxidative stress indices in Diabetic Rats

نویسندگان [English]

  • Ahmad Abdi 1
  • Nasrin Ramezani 2
  • Hasan Haji 3
1 Assistace professor, Islamic Azad Universit Ayatollah Amoli
2 PhD student in Exercise Physiology
3 Msc student in Exercise Physiology
چکیده [English]

Aim: Oxidative stress is an affective factor in insulin resistant, diabetes and other problems increasing blood glucose that seen in type 1 and 2 diabetes is an effective factor in producing oxidative stress. The aim of this study was to evaluate the effect of resistance training and Coriandrum sativum on oxidative stress factors in diabetic male rats.
Method: The present experimental study was conducted on 40 adult male rats. After induction of diabetes, the rats were randomly divided into four equal groups (1: resistance training, 2: resistance training-Coriandrum sativum extract, 3: Coriandrum sativum extract, and 4: control). Diabetic condition was induced by using 55 mg af streptozotosin per one kg body weight.
Then they performed 6 weeks of resistance training (five days a week for 6 weeks and with intensity of 30-100% rats weight) and drank oral Coriandrum sativum extract (150 mg/kg daily). After 6 weeks serum levels of total antioxidant capacity (TAC), superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) were measured.
Results: The results showed that resistance training alonge with Coriandrum sativum extract increased serum levels of TAC, SOD and CAT (p<0.05) significantly. Also, TAC level was increased in resistance and Coriandrum sativum extract groups (p<0.05).
Conclusion: It seems that six weeks at resistance training combined with Coriandrum sativum extract may have a positive effect on body anti-oxidant system and treatment of diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance training
  • Oxidative stress
  • Diabetes
  • Coriandrum sativum extract