تغییرات RBP-4 و مقاومت به انسولین پس از 8 هفته تمرین هوازی در موش‌های نر دیابتی نوع 2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشگاه تهران

4 دانشیار پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

چکیده

هدف: رتینول متصل به پروتئین چهار (RBP-4) آدیپوکاینی است که در تنظیم عملکرد انسولین و متابولیسم گلوکز شرکت دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین هوازی بر غلظت سرمی RBP-4 و شاخص مقاومت انسولینی در موش‌های صحرایی نر دیابتی نوع دو بود.
روش شناسی: هجده سر موش صحرایی نر 8 هفته ای (میانگین وزنی 1/13±6/233 گرم) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. موش‌ها با استفاده از داروی نیکوتین آمید و استرپتوزتوسین دیابتی شدند. پنج روز پس از تزریق، تست دیابت با نوار قند خون انجام شد و موش هایی که گلوکز ناشتایی آنها بین 400-126 میلی گرم در دسی لیتر بود به عنوان نمونه دیابتی در نظر گرفته شدند. موش ها به روش تصادفی و بر اساس همگن سازی وزن بدن در دو گروه کنترل دیابتی (9 n=) و هوازی دیابتی (9 n=) قرار گرفتند. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته و 5 روز هفته روی نوار گردان انجام شد. تمرین با سرعت 10 متر بر دقیقه و شیب 5%، به مدت 15 دقیقه شروع شد و هر دو هفته به صورت فزاینده افزایش یافت تا به سرعت 25 متر بر دقیقه و شیب 5% ، به مدت 40 دقیقه رسید. مقادیر       RBP-4 به روش الایزا و مقاومت انسولین با شاخص HOMA-IR اندازه گیری شد.
یافته‌ها: القای دیابت نوع دو باعث افزایش وزن و افزایش مقادیر RBP-4 سرمی (بیش از 40 میوگرم در لیتر) شد. همچنین، افزایش معنی‌دار  در وزن عضله در  گروه تمرین در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (05/0P<). مقادیر RBP-4 سرمی پس از تمرینات در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت (05/0P<). همچنین، مقادیر گلوکز ، انسولین و شاخص مقاومت انسولینی در گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی‌داری پیدا کرد (05/0P<).
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد هشت هفته تمرین هوازی با شدت 80-60 درصد VO2max می تواند در کاهش RBP-4 و شاخص مقاومت انسولینی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of RBP-4 and insulin resistance after 8 weeks of aerobic training in type 2 diabetic rats

نویسندگان [English]

  • Nasrin Ramzany 1
  • Abasali Gaeini 2
  • Sirou Choobineh 3
  • Mohamadreza Kordi 3
  • Mehdi Hedayati 4
1 PhD student in Exercise Physiology, 2. Professor, University of Tehran
2 Professor, University of Tehran
3 Associate Professor, University of Tehran
4 Associate Professor, Research Institute for Endocrine Sciences
چکیده [English]

Aim: RBP4 is an adipokin that participates in insulin function and glucose metabolism. The purpose of this study was to examine the effects of aerobic training on serum RBP4 levels and insulin resistance index in type 2 diabetic male rats.
Method: Eighteen male 8-week-old wistar rats (233.6±13.1 g) were selected as sample research. Diabetes was induced by using nikotinamid and streptozotocin. Five days after inducing diabetes, fasting blood  was measured using blood glucose strips and rats that  the level  of fasting blood glucose was between 400-126 mg was selected as diabetic. Rats were randomly and According to homogenization of body weight assigned into two groups including control (n=9) and trained (n=9).Rats in the training groups carried out an 8-week exercise program on a motorized treadmill with 10–25 m/min for 15-40 min/day and a 5% slope for 5 days. Serum RBP4 levels was measured with Elisa method and insulin resistance was measured by HOMA-IR index.
Results: Induction of diabetes caused a significant increase in body weight (p=0.001) and serum RBP4 (p<0.05). Also exercise caused a significant increase in muscle weight in the training group (p<0.05). Serum RBP4 levels after training significantly decreased in comparison with control groups (p<0.05). Also glucose, insulin and insulin resistance index were significantly decreased in the training group compared with the control group (p<0.05).
Conclusion: it seems that 8 weeks aerobic training with 60-80% vo2max can be effective to decrease the serum RBP4 levels and insulin resistance index in type 2 diabetic patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • RBP4
  • Insulin resistance
  • Type 2 diabetes