اثر ترتیب فعالیت ورزشی مقاومتی بر غلظت آیریزین سرم و لاکتات خون در زنان دارای اضافه‌وزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

2 استاد دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: آیریزین اثرات مفید فعالیت ورزشی بر متابولیسم انرژی را میانجی­گری می­کند. با این حال پاسخ آیریزین به فعالیت ورزشی مقاومتی و متغیر­های تمرینی مربوط به آن کم­تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با هدف تعیین اثر ترتیب فعالیت ورزشی مقاومتی بر غلظت آیریزین سرم و لاکتات خون در زنان دارای اضافه­وزن انجام شد.
روش پژوهش: هشت زن دارای اضافه­وزن (سن 5/4±6/41 سال، قد 1/0±161 سانتی­متر، وزن 5/4±8/73 کیلو­گرم، BMI 1±6/28 kg/m2) به­صورت تصادفی، دو ترتیب فعالیت ورزشی مقاومتی شامل؛ ترتیب فعالیت از عضلات بزرگ به کوچک (پرس پا، پرس سینه، قایقی، اکستنشن زانو، سرشانه، فلکشن زانو، جلو بازو، پشت بازو) و از عضلات کوچک به بزرگ (عکس ترتیب فعالیت عضلات بزرگ به کوچک) را در دو جلسه­ی مجزا با فاصله­ی یک هفته و با استفاده از طرح تحقیقی متقاطع انجام دادند. حرکات با 80 درصد یک تکرار بیشینه، در 3 نوبت، هر نوبت 10 تکرار و استراحت 2 دقیقه­ای بین نوبت­ها و حرکات انجام شد. نمونه­های خونی قبل و بلافاصله بعد از فعالیت گرفته­شد. به­منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های تی وابسته و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته­ها: افزایش معنی­داری در غلظت آیریزین سرم و لاکتات خون بلافاصله بعد از هر دو ترتیب فعالیت ورزشی مقاومتی نسبت به قبل از فعالیت مشاهده شد (05/0P≤). غلظت لاکتات خون پس از ترتیب فعالیت از عضلات بزرگ به کوچک به­طور معنی­داری بیشتر از ترتیب فعالیت از عضلات کوچک به بزرگ بود (05/0P≤). در­حالی­که تغییرات آیریزین سرم بین دو ترتیب فعالیت معنی­دار نبود. همچنین همبستگی مثبت و معنی­داری بین لاکتات و آیریزین در هر دو ترتیب فعالیت ورزشی مشاهده شد (05/0P≤).
نتیجه­گیری: فعالیت ورزشی مقاومتی می­تواند منجر به افزایش غلظت آیریزین سرم در زنان دارای اضافه­وزن گردد که این افزایش مستقل از ترتیب فعالیت ورزشی مقاومتی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of resistance exercise order on serum irisin and blood lactate concentration in overweight women

نویسندگان [English]

  • Parvin Khodadadi 1
  • Hamid Mohebbi 2
1 MSc in Exercise Physiology
2 Professor, University of Guilan
چکیده [English]

Aim: Irisin mediate the beneficial effects of exercise on energy metabolism. However, irisin response to resistance exercise and its related training variables has been less discussing. The purpose of this study was to determine the effect of resistance exercise order on serum irisin and blood lactate concentration in overweight women.
Method: Eight overweight women (age, 41.6±4.5 years; height, 161±0.1 cm; weight, 73.8±4.5 kg; BMI, 28.6±1 kg/m2) performed 2 exercise sessions separated by one week using a randomized cross-over design. The two sessions were composed of the same exercises performed in the opposite exercise order including: exercise order from large to small muscles (leg press, chest press, rows, leg extension, overhead press, leg curl, biceps curl, triceps extension) or small to large muscles (reverse sequence from large to small muscles). All exercises were performed with %80 1RM in 3 sets with 10 repetitions and 2 minutes of rest between the sets and exercises. Blood samples were collected before and immediately after exercise at each session. Data were analyzed using paired t-test and Pearson̕ s correlation coefficient.
Results: A significant increase was observed in the serum irisin and blood lactate immediately after both resistance exercise orders (P≤0.05). Blood lactate concentration after exercise order from large to small muscles significantly higher than exercise order from small to large muscles (P≤0.05), while, serum irisin changes were no significant between exercise orders. As well as, there was positive and significant correlation between lactate and irisin in both resistance exercise orders (P≤0.05).
Conclusion: Resistance exercise can lead to increase serum irisin in overweight women, that this enhancement is independent of exercise order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Exercise Order
  • Irisin
  • Lactate