نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

هدف: پروتئین متصل شونده به رتینول -4 (RBP-4) به عنوان آدیپوکاین مترشحه از بافت چربی نقش مهمی در مقاومت انسولینی و اختلالات متابولیکی ایفا می‌کند. با وجود نقش مفید تمرین هوازی بر بهبود اختلالات متابولیکی، تأثیر تمرین هوازی بر RBP-4 و ارتباط آن با فاکتورهای متابولیکی در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک مشخص نیست. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح RBP-4 سرمی و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندروم متابولیک بود.
روش‌شناسی: در یک پژوهش نیمه‌تجربی، 24 زن مبتلا به سندروم متابولیک(سن: 91/4±79/52 سال، شاخص توده بدن:  37/2±77/32 کیلوگرم بر مترمربع و اوج اکسیژن مصرفی: 55/2±40 لیتر بر دقیقه) به‌طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین هوازی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته با شدت 50-60 درصد اوج اکسیژن مصرفی به مدت 20-40 دقیقه به اجرای تمرینات هوازی پرداختند. قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین اندازه‌گیری‌های ترکیب بدنی و خون‌گیری انجام‌شده و پس از جداسازی سرم، سطوح RBP-4، نیمرخ لیپیدی، گلوکز و انسولین اندازه‌گیری و شاخص مقاومت به انسولین محاسبه گردید. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون t همبسته و مستقل و آزمون پیرسون مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی‌داری برای کلیه آزمون‌ها 05/0  P<در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: تمرین هوازی باعث کاهش معنی‌دار RBP-4 سرم، گلوکز، شاخص مقاومت به انسولین، وزن بدن، درصد چربی، شاخص توده بدنی (BMI)، دور کمر و امتیاز z سندرم متابولیک و افزایش معنی‌دار لیپوپروتئین پرچگال (HDL-C) شد (05/0P<). همچنین تغییرات RBP-4 ارتباط معنی‌داری با تغییرات درصد چربی، تری گلیسرید، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین داشت (05/0P<).
نتیجه‌گیری: تمرین هوازی می‌تواند باعث کاهش RBP-4 سرمی و بهبود مقاومت انسولینی و برخی شاخص‌های خطر متابولیک در زنان با سندروم متابولیکی شود و احتمالاٌ شاخص مقاومت انسولینی می‌تواند تحت تأثیر تغییرات RBP-4 قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of aerobic training on retinol binding protein-4 and insulin resistance in women with metabolic syndrome

نویسندگان [English]

  • Karim Azali Alamdari 1
  • Farhad Gholami 2

1 Assistant Professor, Azarbaijan Shahid Madani University

2 Assistant Professor, Shahrood University of Technology

چکیده [English]

Aim: Retinol binding protein-4 (RBP-4) as an adipokine secreted from adipose tissue, plays an important role in insulin resistance and metabolic disorders. Despite the benefits of aerobic training on metabolic disorders, the effect of aerobic training on RBP-4 and its relation with metabolic factors in patients with metabolic syndrome is unclear. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of eight weeks aerobic training on serum RBP-4 levels and insulin resistance in women with metabolic syndrome.
 Methods: In a semi-experimental study, 24 women with metabolic syndrome (age: 52.79±4.91 yrs, BMI: 32.77±2.37 Kg/m2 and VO2peak: 40±2.55 L/min)  were randomly assigned into two groups including exercise (n=12) and control (n=12) groups. Aerobic exercise program was performed for 8 weeks, 3 sessions per week with an intensity of 50-60% of peak oxygen consumption for 20-40 minutes. Prior to the experimental period and 48h after last training session, body composition measurements were performed and blood samples were taken to be measured for serum levels of RBP-4, lipid profile, glucose and insulin. Insulin resistance index was also assessed. The data were analyzed using statistical tests of Paired and Independent t-test and Pearson's correlation test at significance level of PResults: The results showed that aerobic training significantly decreased serum RBP-4, glucose, insulin resistance index, body weight, body fat percentage, body mass index (BMI), waist circumference and metabolic syndrome Z score (P<0.05). Moreover, high density lipoprotein HDL - C levels significantly increased following eight weeks aerobic training (P<0.05). Pearson's correlation test revealed that changes in RBP-4 levels was significantly correlated with changes in body fat percentage, triglycerides, insulin and insulin resistance index (P<0.05).
Conclusion: Overall, the results of this study indicated that aerobic training can reduce the RBP-4 levels and improve insulin resistance and some metabolic risk factors in women with metabolic syndrome. Insulin resistance improvement is likely to be resulted from decreased RBP-4 levels following aerobic training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • RBP-4
  • Insulin resistance
  • Women
  • metabolic syndrome