تاثیر زمان اجرای تمرین بر میزان MFO، FATmax و MFOtime در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر زمان اجرای تمرین بر میزان حداکثر اکسیداسیون چربی (MFO)، شدت متناسب با حداکثر اکسیداسیون چربی (FATmax) و زمان رسیدن به حداکثر اکسیداسیون چربی (MFOtime) و ارتباط آن با شاخص های ترکیب بدن در زنان با وزن طبیعی و دارای اضافه وزن بود.
روش‌شناسی: چهارده دانشجوی 20-30 ساله در دو گروه با وزن طبیعی (تعداد= 7 نفر، BMI= 0/2 ± 9/22 کیلوگرم بر متر مربع) و اضافه وزن (تعداد = 7 نفر، BMI= 3/2±0/29 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت تصادفی هدفمند انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها طی 2 جلسه با فاصله 7 روز، یک فعالیت ورزشی فزاینده با مراحل 3 دقیقه ای را پس از 9 الی 10 ساعت ناشتایی یکبار در صبح و بار دیگر در عصر اجرا کردند. مقادیر اکسیژن مصرفی و دی اکسید کربن دفعی به صورت نفس به نفس در طول آزمون با استفاده از دستگاه تجزیه تحلیل گازهای تنفسی اندازه گیری و میزان اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات با استفاده از معادلات عنصرسنجی محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از آزمون­های آماری t وابسته و مستقل به ترتیب برای مقایسه متغیرها بین صبح و عصر و بین دو گروه استفاده گردید.
یافته­ها: میانگین MFO در نوبت صبح در گروه اضافه وزن به طور معنی داری بیشتر از مقدار آن در گروه با وزن طبیعی بود (05/0P<). همچنین، تفاوت معنی داری بین دو گروه در نوبت عصر مشاهده نشد. بین درصد چربی بدن با MFO در نوبت صبح و عصر رابطه معنی داری وجود نداشت؛ اما بین درصد چربی بدن و MFOtime در گروه اضافه وزن در نوبت عصر رابطه معکوس معنی داری وجود داشت (92/0- = r، 05/0P<)
نتیجه­گیری: بطور کلی به نظر می رسد MFO در حین فعالیت ورزشی در افرادی که درصد چربی بیشتری دارند، بالاتر است. البته این بالاتر بودن در هنگام صبح مشهودتر از عصر است و برای افزایش قابل توجه چربی سوزی در نوبت عصر احتمالاً نیاز به فعالیت شدیدتر و مدت زمان بیشتری است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of exercise day-time on maximal fat oxidation (MFO), Fatmax and Mfotime in normal and overweight women

نویسندگان [English]

  • N Khosravi 1
  • Hadi Rohani 2
  • S Ghaffari 1
1 Alzahra University
2 Assistant Professor, Sport Sciences Research Institute of Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of current study was  to evaluate the effect of exercise day-time on maximal fat oxidation (MFO), exercise intensity (FATmax) and time (MFOtime) that elicite MFO and their relation to body composition in normal and overweight women.
Metod: Forteen 20-30 years old students were randomly  selected and participated in to two normal waight (20<BMI-2) and overweight (BMI>25 kg.m-2) group. The data were analyzed using statical teats of dependent and paire T- test to copmair changes between session results.
Resuils: Mean value of MFO at morning was significantly higher in overweight group than that in normal group (p<0.05). Also, no significant differences were observed between groups at evening. There was no significant relationship between body fat percent and MFO at morning, nor at evening; however, there was a significant negative relationship between body fat percent and MFOtime in overweight group at evening        (r=-0.92, p<0.05).
Conclusion: Generally, it seems that maximal fat oxidation during exercise is higher in the people who have more body fat percentage. However, this is eveident at morning rather than evening and enhancing fat oxidation at evening may need longer time exercise with higher intensity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximal Fat Oxidation (MFO)
  • Fatmax
  • Mfotime
  • Body Composition
  • Overweight