تأثیر مکمل‌دهی سیر بر پاسخ شاخص‌های التهابی و آنزیمی فشار اکسایشی پس از یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی

2 استاد دانشگاه گیلان

3 دانشیار دانشگاه گیلان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر مکمل‌دهی سیر بر پاسخ تعدادی از شاخص‌های التهابی و آنزیمی به دنبال یک جلسه فعالیت هوازی فزاینده در دختران غیرفعال انجام شد.
روش‌شناسی: 19 دختر غیرفعال داوطلب (میانگین سنی 65/2 ± 15/23 سال، شاخص توده‌ی بدنی 25/1 ± 93/22 کیلوگرم بر مترمربع، حداکثر اکسیژن مصرفی 5/4 ± 36/30 میلی لیتر در هر کیلوگرم وزن در دقیقه و زمان رسیدن به واماندگی (آزمون بروس) 03/1 ± 82/7 دقیقه) به طور تصادفی و دوسویه کور و در دو گروه مکمل سیر (10 نفر) و دارونما (9 نفر) قرار گرفتند. آزمودنی‌ها پس از دوره‌ی 14 روزه‌ی مکمل دهی (500 میلی‌گرم قرص برای هر 12 ساعت در روز)، در یک برنامه فعالیت هوازی فزاینده (آزمون بروس) شرکت کردند. تغییرات پلاسمایی شاخص‌های التهابی و آنزیمی طی چهار مرحله (قبل از شروع مکمل‌دهی، قبل، بلافاصله و 24 ساعت پس از فعالیت هوازی فزاینده) اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد که انجام فعالیت هوازی شدید باعث افزایش معنی داری در سطح پلاسمایی شاخص‌های التهابی و آنزیمی ناشی از فشار اکسایشی، در هر دو گروه مکمل دهی و دارونما شده است (05/0P<). همچنین مکمل سیر به طور معنی داری باعث کاهش سطح پلاسمایی پروتئین واکنشی سی با حساسیت بالا، لنفوسیت‌ها، نوتروفیل‌ها، آسپارتات ترانسفراز و آلانین ترانسفراز بلافاصله بعد از پروتکل ورزشی در گروه مکمل شده است (05/0P<). این در حالی است که مکمل سیر بر شاخص‌های گلبول‌های سفید تام، اینترلوکین ـ شش، لاکتات دهیدروژناز و کراتین فسفوکیناز تاثیرمعنی داری نداشته است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که مکمل‌دهی سیر منجر به کاهش سطح پلاسمایی پروتئین واکنشی سی با حساسیت بالا ، لنفوسیت ها، نوتروفیل ها و شاخص های آنزیمی آلانین ترانسفراز و آسپارتات ترانسفراز شده است. بنابراین ممکن است سیر به عنوان یک مکمل غذایی در فعالیت‌های هوازی، باعث کاهش اثرات ناشی از فشار اکسایشی در ورزشکاران شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of garlic supplementation on inflammatory and enzymatic indices of oxidative stress response after an incremental aerobic exercise exercise

نویسندگان [English]

  • Sharam Gholamrezaeii 1
  • Bahman Mirzaei 2
  • Hamid Arazi 3
  • Farhad Rahmani-nia 2
1 PhD student in Exercise Physiology
2 Professor, University of Guilan
3 Associate Professor, University of Guilan
چکیده [English]

Aim: The present study was carried out to determine the effect of garlic supplementation on some inflammatory indices following exhaustive aerobic exercise in sedentary female.
Method: Nineteen volunteer sedentary young females (age 23.15±2.65 years, BMI 22.93±1.25 kg.m2,VO2max 30.36±4.5 persent and bruce time 7.82±1.03) were assigned to a randomized and double-blind into two equal garlic (n=10) and placebo (n=9) groups.
After 14 consecutive days supplementation (500 mg garlic or lactose every 12 hours a day), all subjects were participated in incremental aerobic exercise protocol (Bruce test). Changes in inflammatory and enzymatic markers were determined in four phases (before supplementation phase, before exercise, immediately and 24 hours after the aerobic exercise).
Data were analyzed by repeated measure and independent T test at P≤0.05.
Results: The results showed that one session of exhaustive aerobic exercise significantly increased some of the inflammatory and oxidative stress markers, in both groups (P≤0.05). Also, garlic supplement can decrease Hs-crp, Lymphocyte, Neutrophil, AST and ALT levels immediately after exercise protocol (P≤0.05). But other  markers (total WBC, IL-6, LDH, CPK) were not changed significant.
Conclusion: The results of this study showed that the garlic supplementation leads to decrease some of inflammatory and enzymatic indices of oxidative stress. Therefore, based on the present results, garlic supplementation can reduce the oxidative stress markers ranges following the exhaustive aerobic exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • garlic
  • exhaustive aerobic exercise
  • Oxidative stress