مقایسه سطح گالکتین-3 و پپتید ناتریورتیک مغزی غیرفعال ورزشکاران قدرتی و استقامتی نخبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: مطالعات بالینی حاکی از آن هستند که نوع فعالیت ورزشی ممکن است اثرات متفاوتی بر عملکرد قلب و سلامت آن داشته باشد. اثر ورزش‎های قدرتی و استقامتی بر سلامت قلب به‌واسطه پروتئین‎های آزادشده از آن به‌درستی مشخص نیست. بنابراین، هدف پژوهش حاضر مقایسه سطح گالکتین-3 و NT proBNP در مردان ورزشکار قدرتی و استقامتی نخبه بود.
روش‌شناسی: در تحقیق حاضر 15 اندام‌پرور (میانگین ± انحراف معیار سن 4/1 ± 0/23 و شاخص توده بدن 4/1 ± 1/24 کیلوگرم بر مترمربع) و 15 دونده استقامتی (میانگین ± انحراف معیار سن 0/3 ± 4/21 و شاخص توده بدن 0/2 ± 7/21 کیلوگرم بر مترمربع) مرد نخبه استان فارس با حداقل 3 سال سابقه ورزشی به‌عنوان آزمودنی انتخاب شدند. اندازه‎گیری‎های مربوط به شاخص‎های تن‎سنجی و ترکیب بدن به عمل آمد. به‌منظور تعیین سطوح گالکتین-3 و NT-ProBNP از آزمودنی‎ها پس از حداقل 12 ساعت ناشتایی شبانه نمونه‎ خونی گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای خونی از آزمون غیرپارامتریک من ویتنی یو و توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 17 در سطح معنی‎داری حداقل 05/0 استفاده شد
یافته‌ها: نتایج نشان داد سطح گالکتین-3 و NT-ProBNP در ورزشکاران قدرتی نخبه به‌طور معنی‌داری نسبت به ورزشکاران استقامتی نخبه بالاتر بوده است (05/0>P).
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی به نظر می‎رسد نوع ورزش بر سطوح خونی گالکتین-3 و NT-ProBNP مؤثر است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Galectin-3 and NT-ProBNP levels in strength and endurance elite athletes

نویسندگان [English]

  • Z Hashemi
  • M Moghadasi
چکیده [English]

Aim: Clinical studies indicated that types of exercise might have different effects on cardiac health and function. The effect of strength and endurance exercises-induced cardiac release proteins on its health is no clear. Thus, the aim of the present study was to compare the Galectin-3 and NT-ProBNP levels in strength and endurance elite athletes.
Method: Fifteen elite body builders (mean ± SD age of 23.0 ± 1.4 years and BMI: 24.1 ± 1.4 kg/m2) and fifteen elite endurance runners (mean ± SD age of 21.4 ± 3.0 years and BMI: 21.7 ± 2.0 kg/m2) with at least 3 years of tournament playing were participated in this study as the subject. Anthropometric and body composition parameters were measured. Fasting blood sample was taken for galectin-3 and NT-ProBNP measurements. Data were analyzed by Mann-Whitney U test. Data analyses were performed using SPSS software for windows (version 17) and the level of significance in all statistical analyses was set at P≤0.05.
Results: The results indicated that galectin-3 and NT-ProBNP were higher in the strength elite athletes than the endurance elite athletes were (P<0.05).
Conclusion: In conclusion, it seems that type of exercise is effective on blood galectin-3 and NT-ProBNP concentrations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength athletes
  • Endurance athletes
  • Galectin-3
  • NT-proBNP
  • Myocardial damage