پاسخ سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 به فعالیت ورزشی حاد در مردان جوان فعال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پروتئین شبه آنژیوپروتئین 8 یک عامل گردشی منتج از هپاتوسیت­ها است که سطوح تری­گلیسریدهای پلاسما را تنظیم می­کند. هدف از تحقیق حاضر بررسی پاسخ سطوح پلاسمایی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین 8 (ANGPTL8) به فعالیت ورزشی حاد در مردان جوان فعال می­باشد.
روش‌شناسی: یازده مرد جوان سالم و فعال (سن 63/3±00/24 سال، شاخص توده بدنی 00/2±98/22 کیلوگرم بر متر مربع) در این مطالعه شرکت نمودند. فعالیت ورزشی حاد شامل 2 سری (10 ثانیه×6) رکاب زدن سرعتی با حداکثر تلاش و 10 دقیقه استراحت فعال (رکاب زدن با شدت 75-65 درصد حداکثر ضربان قلب) بود. نمونه های خونی در حالت ناشتا، پیش از فعالیت ورزشی (30 دقیقه بعد از صرف صبحانه ~365 کیلوکالری)، بلافاصله، 15، 30 و 45 دقیقه بعد از فعالیت ورزشی برای ارزیابی متغیرهای سرمی، جمع آوری شد. از تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی تغییرات متغیرها در بازه های زمانی مختلف، و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد سطوح ANGPTL8، گلوکز، انسولین، لاکتات، TG و LDL-C در دوره­های زمانی اندازه­گیری شده در این پژوهش تغییر معنی­داری کرده است (05/0>p). در حالت ناشتا، 30 دقیقه پس از صرف صبحانه (قبل از انجام فعالیت ورزشی) و بلافاصله پس از فعالیت ورزشی، ارتباط معنی داری بین سطوح ANGPTL8 و سطوح گلوکز، انسولین، لاکتات، TG، TC، HDL-C و LDL-C یافت نشد. همچنین هیج ارتباطی بین ANGPTL8 و وزن، BMI و درصد چربی بدن یافت نشد (05/0p>).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر، فعالیت ورزشی از نوع حاد و کوتاه مدت منجر به تغییرات معنی­دار در سطوح ANGPTL8 شد. از طرفی، عدم ارتباط معنی­دار بین ANGPTL8 و ترکیب بدن می تواند به نوع آزمودنی­ها مرتبط باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The response of serum Angiopoietin-like protein 8 (ANGPTL8) levels to acute exercise in physically active young men

نویسندگان [English]

  • A Khosravi
  • R Fathi
  • M Baghersalimi
  • A Rasouli
چکیده [English]

Aim: Angiopoietin-like protein 8 (ANGPTL8) is a hepatocyte-derived circulating factor that regulates plasma triglycerides levels. The purpose of this study was to investigate the response of serum ANGPTL8 levels to acute exercise in physically active young men..
Method: Eleven healthy, active young males (aged 24±3.63 years, BMI 22.98±2 kg/m2) volunteered for this study. Acute exercise protocol comprising 2 series of 6×10 s sprinting cycling with maximal effort and 10 min active rest (cycling with intensity 65%–75% HRmax).Blood samples were obtained at fasting state, pre-exercise (30 min after breakfast ~365 kcal), immediately, 15, 30 and 45 min after exercise for measuring serum variables. The repeated measures of ANOVA and Bonferroni post-hoc test used to evaluate changes of parameters in the different times. The relationship between variables was assessed using the Pearson correlation coefficient.
Results: The results of present study showed that ANGPTL8, glucose, insulin, lactate, TG and LDL-C levels significantly changed in any time courses of this study (p<0.05). At fasting state, 30 min after breakfast (before exercise) and post-exercise, ANGPTL8 levels not correlated with glucose, insulin, lactate, TG, TC, HDL-C and LDL-C. There was no significant relationship between ANGPTL8 and weight, BMI and body fat percentage.
Conclusion: It seems that acute and short-term exercise is make significant changes in serum levels of ANGPTL8. On the other hand no significant relationship between ANGPTL8 and body composition may related to indvisual differences.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angiopoietin-like protein 8
  • triglyceride
  • Insulin
  • Glucose
  • Adipose tissue
  • Acute exrecise