تاثیر مکمل عصاره چای سبز بر غلظت سرمی هموسیستئین و ox-LDL پس از فعالیت ورزشی مقاومتی در مردان تمرین نکرده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: در این پژوهش تاثیر مصرف عصاره چای سبز بر غلظت هموسیستئین (Hcy) و لیپو پروتئین با چگالی پائین اکسید شده (ox-LDL) متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی حاد در مردان تمرین نکرده مورد بررسی قرار گرفت.
روش‌شناسی: بدین منظور 8 مرد غیرفعال (سن 11/3±12/36 سال؛ BMI 11/2±59/22 کیلوگرم بر مترمربع) به صورت تصادفی انتخاب و در یک طرح مطالعه تصادفی، دو سوکور، کنترل شده با دارونما و متقاطع به مدت 2 هفته به مصرف عصاره چای سبز (2 کپسول 500 میلی‌گرمی در روز) و دارونما (2 کپسول500 میلی‌گرمی در روز مالتودکسترین) پرداختند و پس از این دوره در فعالیت مقاومتی که شامل سه ست با شدت 75% یک تکرار بیشینه (1RM) و 2 دقیقه استراحت بین ست­ها و حرکات بود، شرکت کردند. نمونه­های خون در قبل و بلافاصله بعد از فعالیت مقاومتی از ورید بازویی جهت تعیین غلظت سرمی Hcy و ox-LDL گرفته شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر در رابطه با غلظت ox-LDL حاکی از وجود تفاوت معنی­دار در زمان اندازه­گیری و بین شرایط مصرف عصاره چای سبز و دارونما بود (05/0p<) که برای بررسی بیشتر از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده گردید که حاکی از کاهش معنی­دار غلظت ox-LDL در بلافاصه پس از فعالیت مقاومتی در شرایط مصرف چای سبز نسبت به دارونما بود (039/0=p) و همچنین افزایش معنی­دار در غلظت  ox-LDLدر پس­آزمون نسبت به پیش­آزمون در شرایط دارونما مشاهده گردید  (001/0=p). در ارتباط با غلظت سرمی Hcy یافته­ها حاکی از افزایش معنی­دار این شاخص در پس­آزمون نسبت به پیش­آزمون تنها در شرایط مصرف دارونما بود (016/0=p).
نتیجه‌گیری: به طور کلی یافته­ها حاکی از اثر سودمند 2 هفته مصرف عصاره چای سبز در جلوگیری از افزایش معنی­دار غلظت سرمی ox-LDL پس از فعالیت مقاومتی حاد می­باشد که به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی در ایجاد آتروسکلروز شناخته شده است. با این وجود، مصرف عصاره چای سبز تاثیر معنی­داری بر غلظت Hcy سرمی پس از فعالیت مقاومتی حاد نداشت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Green Tea Extract on Serum Concentration of Homocysteine and Ox-LDL after Resistance Exercise in Untrained Men

نویسندگان [English]

  • R Rahimi
  • A Jalali
چکیده [English]

َAim: In this study, the effect of green tea extract consumption on plasma Homocysteine (Hcy) and oxidized low-density lipoprotein (ox-LDL) was evaluated after acute resistance exercise in untrained men.
Method: For this purpose, 8 sedentary males (age 36.12±3.11 year; BMI 22.59±2.11kgm2) randomly selected and, in a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study consumed green tea extract (two capsules of 500 mg per day) or placebo (2 capsules of 500 mg per day maltodextrin) for 2 weeks. After this period, they participated in resistance exercise that involves three sets with 75% of one repetition maximum (1RM) and 2 minutes rest between sets and exercises. Blood samples were collected from the brachial vein before and after the resistance exercise to determine the concentration of Hcy and ox-LDL.
Results: The result of for ANOVA Repeated Measures showed significant differences in ox-LDL concentration in time and between conditions of green tea extract and placebo (P<0.05), Bonferroni post hoc test was used to check further evaluation, revealed a significant decrease in the concentration of ox-LDL immediately after resistance exercise in green tea compared with placebo (p<0.05) and t-test showed a significant increase in this index in pre-test compared to post-test in the placebo condition (p<0.01). In relation to serum concentration of Hcy, findings suggest a significant increase in this Index at post-test compared to pre-test only in terms of taking placebo (p<0.01).
Conclusion: In general, the findings suggest a beneficial effect of 2 weeks green tea extract to prevent a significant increase in serum levels of ox-LDL after acute resistance exercise which is known as one of the key factors in the development of atherosclerosis. However, consumption of green tea extract did not have significant effect on serum Hcy concentration after acute resistance exercise.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green tea extract
  • Homocysteine
  • ox-LDL
  • resistance exercise