اثر مکمل‌سازی حاد گلوتامین بر التهاب ناشی از فعالیت ورزشی شدید در مردان جوان ورزشکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: یکی از پیامدهای مهم اجرای فعالیت‌های ورزشی شدید، بروز التهاب سیستمی است که منجر به اُفت عملکرد و بروز پاسخ‌های مرحله حاد التهاب می‌شود. احتمالاً مصرف مکمل‌های تقویت کننده سیستم ایمنی، می‌تواند بر بهبود این اختلالات اثرگذار باشد.
پژوهش حاضر اثر یک جلسه فعالیت شدید روی تردمیل به دنبال مکمل‌سازی کوتاه مدت گلوتامین بر سطوح خونی گلوکز، انسولین،  hs-CRP، فیبرینوژن، گلبولهای سفید و سطح لاکتات خون در 19 مرد جوان ورزشکار را مورد ارزیابی قرار داده است.
روش‌شناسی: آزمودنی­ها با روش نمونه‎گیری تصادفی به دو گروه گلوتامین (تعداد 9 نفر؛ سن: 8/0±1/21 سال؛ وزن: 2/6±9/68 کیلوگرم) و دارونما (تعداد 10 نفر؛ سن: 6/0±9/20 سال؛ وزن: 8/6±9/66 کیلوگرم) تقسیم شدند. گروه گلوتامین 16 گرم گلوتامین را با 50 گرم ساکاروز (شکر معمولی) مخلوط کرده و همراه 5/1 گرم آبلیمو در 300 میلی­لیتر آب مصرف کردند. گروه دارونما نیز به ازای هر نفر 300 میلی­لیتر آب حاوی 5 درصد ساکاروز و 15/0 درصد آبلیمو به آن افزوده شده بود مصرف کردند. پس از 15 دقیقه استراحت آزمودنی­ها به روش دوسوکور محلول گلوتامین و دارونما را مصرف و پس از 1 ساعت استراحت، فعالیت وامانده‌ساز بروس را انجام دادند.
یافته‌ها: بین مقادیر hs-CRP در گروه گلوتامین نسبت به دارونما بلافاصله بعد از فعالیت و یک ساعت بعد از فعالیت نسبت به قبل از فعالیت تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. مقادیر گلوکز، انسولین و فیبرینوژن خون بلافاصله پس از فعالیت بین دو گروه تفاوت معنی­دار و نسبت به قبل از فعالیت افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0>p). مقادیر گلبول‌های سفید خون مشابه با سطوح لاکتات، بلافاصله پس از فعالیت نسبت به پیش از آن در دو گروه تغییر معنی دار و در همین مرحله بین دو گروه تفاوت معنی‌داری را نشان داد (05/0>p).
نتیجه‌گیری: به نظر می­رسد مصرف گلوتامین پیش از فعالیت ورزشی شدید از افزایش hs-CRP سرم پس از فعالیت جلوگیری کرده اما نتوانسته مانع از افزایش فیبرینوژن شود. به طور کلی مصرف مکمل گلوتامین احتمالاً موجب کاهش مهمترین شاخص مرحله حاد التهاب یعنی CRP پس از یک وهله فعالیت شدید می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of acute Glutamine supplementation on inflammation caused by intense physical exercise in young male athletes

نویسندگان [English]

  • J Mehrabani
  • O Khoshkhoui
چکیده [English]

Aim: Systemic inflammation is one of the important consequences of the intensive physical exercises that can lead to decline in performance, same as leading to disorder of cell metabolism and inflammation acute phase responses. probably immune booster supplements can be effective in improving these functions. The present study assessing the effects of a treadmill exhaustive exercise after taking Glutamine on level of glucose, insulin, hs-CRP  WBC, lactate and fibrinogen among 19 young athletic men
Method: The participants were selected randomly and divided into two groups of Glutamine (n=9, age: 21.1±0.8yr; weight: 68.9±6.2kg) and placebo (n= 10, age: 20.9±0.6yr; weight: 66.9±6.8kg). Glutamine group received 16gr. Glutamine mixed in 50gr. sucrose (sugar), 1.5gr. lemon juice and  300ml water. The placebo group, on the other hand, received 300ml solution of 5% sucrose (i.e. 300ml and 5% sucrose (sugar) and 0.15% lemon juice. After 15min of rest, the participants took glutamine and placebo using double blind method and engaged in an exhaustive Bruce protocol after 1hr of rest.
Results: The results showed that blood hs-CRP level in the Glutamine group was not changed significantly comparing with that of placebo group immediately after exercise. Although, blood level of glucose, insulin and fibrinogen showed significant changes immediately after exercise between the Glutamine and placebo, and an increase immediately after exercise compared to pre-exercise (p<0.05).
Conclusion: Apparently, exercise and taking Glutamine influences on hs-CRP level; although, did not stop increase in glucose, insulin and fibrinogen after exhaustive exercise. It seems taking supplementary Glutamine, probably, can decrease blood level of CRP as a major acute phase response after an intense exercise.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Treadmill Intensive Exercise
  • Hs-CRP
  • Glutamine
  • Insulin
  • Fibrinogen