اثر شش هفته تمرین شنا بر بیان ژن گیرنده های استروژنی رحم و لوله فالوپ موش های اورکتومی شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: اتصال استروژن­ها به گیرنده استروژنی در سیتوپلاسم، باعث افزایش سنتز DNA، RNA و پروتئین‌های دیگر در بافت هدف می‌شود. احتمالاً فعالیت­های ورزشی استقامتی بر بیان گیرنده­های استروژنی در موش­های  اورکتومی شده اثرگذار باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 6 هفته تمرین شنا بر بیان گیرنده­های استروژنی رحم و لوله فالوپ در موش­های اورکتومی شده است.
روش‌شناسی: 30 سر موش صحرایی ویستار ماده با میانگین وزن 110-90 گرم به طور تصادفی به سه گروه کنترل، شم و تمرین شنا تقسیم شدند. مدت زمان شنا در ابتدا 30 دقیقه برای هر جلسه بود که روزانه 5 دقیقه به آن اضافه می­شد تا اینکه در هفته دوم به 60 دقیقه در روز رسید و تا پایان دوره تمرینی (6 هفته) 60 دقیقه باقی ماند. بیان گیرنده­های استروژنی در بافت رحم و لوله­های فالوپ به روش ایمونوهیستوشیمی مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون  توکی در سطح 05/0≥α انجام شد.
یافته‌ها: میانگین سطوح بیان گیرنده­های استروژنی در بافت رحم، بین گروه تمرین با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری (703/0=P) نداشت، اما تفاوت بین گروه تمرین و کنترل با گروه شم معنی­دار (001/0=P) بود. بیان گیرنده­های استروژنی در گروه شم، افزایش 43/78 درصدی و در گروه تمرین کاهش 3/2 درصدی را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شش هفته تمرین شنا، تاثیری بر بیان گیرنده­های استروژنی در بافت رحم موش­های اورکتومی شده ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of six weeks swimming training on expression of estrogen receptors in the uterus and fallopian tubes in overectomized rats

نویسندگان [English]

  • Sh Mirdar
  • E Asadi
  • A Arzani
  • Gh Hamidiyan
چکیده [English]

Aim: Estrogens binding to estrogen receptors in the cytoplasm, causing an increase in the synthesis of DNA, RNA and others proteins in the target tissue. Endurance exercises may affect the expression of estrogen receptors in overectomized rats. Therefore, the aim of present study was to investigate the effect of six weeks swimming training on expression of estrogen receptors in the uterus and fallopian tubes in overectomized rats.
Method: thirty female Wistar rats with an average weight of 90-110g, were randomly assigned into three groups, consist of control, sham and swimming training. swimming time at first was 30 minutes for each session that daily increased 5 minutes until reached 60 minutes per day in second week and remained 60 minutes to end of training period (6 week). expression of estrogen receptors in fallopian tubes and uterus tissues were measured by immunohistochemistry assay. data analyzed by ANOVA and Tukey test at α≥0.005
Results: The mean levels of estrogen receptors expression in uterus were not significantly different between training with control group. But differences were significant between training and control groups with sham group (P<0.01). expression of estrogen receptors increased %78.43 in sham group and decreased %2.3 in training group in comparison to control group.
Conclusion: the results of present study indicated that six weeks' swimming training haven’t any effect on expression of estrogen receptors in overectomized rat uterus tissue.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Estrogens receptor
  • Uterus
  • Fallopian tubes
  • Ovariectomy