نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 دانشگاه آزاد تبریز

4 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده

هدف از این تحقیق تعیین اثر تمرین هوازی به همراه رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن‌های Bax  و Bcl-2  میوکارد موش‌های صحرایی نر نوجوان بود. روش‌شناسی: بدین منظور، 40 سر موش نر نوجوان (30 روزه) به طور تصادفی به چهار گروه: رژیم معمولی کنترل، رژیم معمولی تمرین، رژیم پرچرب کنترل و رژیم پرچرب تمرین تقسیم شدند. گروه تغذیه پر چرب به مدت 30 روز تحت رژیم غذایی پرچرب (kcal/g 817/5 :HF) قرار گرفتند. از روز شصت‌ام زندگی رژیم غذایی با چربی معمولی (kcal/g 801/3 : NF) اعمال شد. برنامه تمرین هوازی به مدت 4 هفته سه بار در هفته (12 جلسه و از روز هفتادم تا نود و هشتم‌ام زندگی) انجام شد. یافته‌ها: یافته های این تحقیق نشان داد که در گروههای مصرف رژیم پرچرب مقدار بیان ژن Bax (از خانواده پروتئین های مستعد کننده آپوپتوز) افزایش یافت و تمرین در جلوگیری از این افزایش کاملا موثر بود. در عوض رژیم پرچرب سبب بروز روند کاهش در بیان ژن BCL2 (از خانواده پروتئین های ضدآپوپتوزی) شد، اگر چه که مقدار تاثیر گذاری تمرین و رژیم پرچرب در حد معنی دار نبود. و در عین حال، تمرین به خوبی قادر بود تا از این افزایش جلوگیری کند. نتیجه‌گیری: در کل بر مبنای نتایج این تحقیق ما نتیجه گیری کردیم که مصرف رژیم پرچرب حتی در سنین نوجوانی هم می‌تواند عضله قلب را در معرض بروز آپوپتوز قرار دهد و در عوض تمرین بدنی به خوبی در خنثی کردن این آثار سوء ناشی از رژیم پرچرب کمک کننده می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of aerobic training and High Fat Diet on the Gene Expression of Bax and Bcl-2 in the myocardium of adolescent male rats

نویسندگان [English]

  • Roghayeh Pouzesh Jadidi 1
  • Fatemeh Baradari 2
  • Jabraeel pouzesh jadidi 3
  • Amir Dadashzadeh 4

1 : Assistant Prof., Department of Exercise Physiology, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Department of Exercise Physiology, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Tabriz university

4 azad tabriz univercity

چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the Effects of aerobic training and High Fat Diet on the Gene Expression of Bax and Bcl-2 in the myocardium of adolescent male rats. Methods: forty young male rats (30 days old) randomized in normal diet control (NDC), normal diet training (NDT), high fat diet control (HFDC) and high fat diet training (HFDT) groups. HFD rats followed high fat regimen (5.817 kcal/g) for 30 days and the normal fat diet (3.801 kcal/g) was continued following to the 60th day of birth. Aerobic training was conducted for four weeks included on three training sessions from the 70th to 98th days of life. Results: Our findings showed that in HFD groups the expression of Bax protein (from the apoptotic susceptible protein family) was increased and exercise was quite effective in preventing this increase. Instead, the high-fat diet caused a (but brief and insignificant) decrease in the expression of the BCL2 protein (from the family of anti-apoptotic proteins), although the effect of exercise and high-fat diet was not significant. Also, High fat diet increased the ratio of Bax protein expression to BCL2 protein expression (as an index of overall outcome reflecting , while training was well able to prevent this increase. Conclusion: Overall, based on the results of this study, we conclude that consumption of high fat diet may also induce cardiac apoptosis even in adolescence and in addition to good physical activity in neutralizing these adverse effects of high fat diet is helpful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HFD
  • aerobic training
  • Bax
  • Bcl-2