مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر رژیم غذایی پرچرب و تمرین هوازی بر بیان ژن‌های Bax و Bcl-2 میوکارد موش‌های صحرایی نر نوجوان

رقیه پوزش جدیدی؛ زهرا برادری؛ جبرئیل پوزش جدیدی؛ امیر داداش زاده

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23971.256

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین اثر تمرین هوازی به همراه رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن‌های Bax  و Bcl-2  میوکارد موش‌های صحرایی نر نوجوان بود. روش‌شناسی: بدین منظور، 40 سر موش نر نوجوان (30 روزه) به طور تصادفی به چهار گروه: رژیم معمولی کنترل، رژیم معمولی تمرین، رژیم پرچرب کنترل و رژیم پرچرب تمرین تقسیم شدند. گروه تغذیه پر چرب به مدت 30 روز تحت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
اثرات تمرینات هوازی به همراه مصرف عصاره زعفران بر حافظه فضایی و میزان تجمع پروتئین تائو در بافت هیپوکامپ رت های نر آلزایمری القا شده

فاضل بازیار حلیمه جانی؛ رامین شعبانی؛ علیرضا علمیه

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23939.243

چکیده
  مقدمه و هدف: آلزایمر یک بیماری مخرب مغزی می باشد که باعث اختلالات پیشرونده شناختی می شود که درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرینات هوازی به همراه مصرف عصاره زعفران بر حافظه فضایی و میزان تجمع پروتئین تائو در بافت هیپو کامپ رت های نر آلزایمری القا شده بود.روش کار: در مطالعه تجربی حاضر، 32 سر رت نر بالغ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فعالیت بدنی، کنترل وزن و چاقی
تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل کلرلا بر سطوح سرمی مالون‏ دی‏ آلدهید و ظرفیت آنتی ‏اکسیدانی تام زنان میانسال چاق و دارای اضافه وزن

الهه امیری مندولکانی؛ کریم آزالی علمداری؛ رقیه فخرپور

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23859.240

چکیده
  انجام فعالیت‌های ورزشی به همراه مصرف مکمل‌های گیاهی به ویژه در افراد ، بر سیستم‌های آنتی ‏اکسیدانی و اکسیدانی بدن تاثیرات متفاوتی دارند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل کلرلا بر سطوح سرمی مالون دی آلدهید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام زنان میانسال چاق یا دارای اضافه وزن بود. جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
تاثیر تمرین عملکردی شدید کراس فیت HIFT) ) و تمرین مقاومتی دایره ای بر سطوح سرمی واسپین در زنان چاق

حمید رضا صادقی پور؛ منیره کوچکی؛ محسن آوندی؛ عبدالصالح زر

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24244.292

چکیده
  چاقی با التهاب سیستمیک مزمن مرتبط است. فعالیت بدنی یکی از عوامل اثر گذار بر چاقی و التهاب است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین عملکردی شدید کراس فیت و تمرین مقاومتی دایره‌ای بر سطوح سرمی واسپین در زنان چاق بود. روش: روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. تعداد ۳۶ نفر از زنان چاق شهرستان سمنان (سن: ۹۱/۳ ± ۶۶/۳۲، وزن: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فیزیولوژی ورزشی
اثر تعاملی تمرین کراس فیت و آب چغندر بر عملکرد ورزشی در مردان جوان غیرفعال

مهرزاد مقدسی؛ زهرا سلطانی؛ هما شیخانی شاهین

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.22346.230

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تعاملی تمرین کراس فیت و آب چغندر بر عملکردهای ورزشی در مردان جوان غیرفعال انجام شد.در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 02 مرد غیرفعال با دامنه سنی 12 - 03 سال به طور تصادفی در دو گروه مکمل آب چغندر + کراس فیت و گروه دارونما + کراس فیت قرار گرفتند. شرکت کنندگان هر دو به مدت هشت هفته و 3 جلسه در هفته تمرینات کراس فیت انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I متابولیسم ورزشی
اثر تمرینات اینتروال با شدت بالا بر مقاومت به انسولین، مقادیر سرمی و بیان ژن آیریزین در بافت چربی زیر پوستی موش های دیابتی نوع 2

نسرین رمضانی؛ مهشید دژن؛ سید امیر حسین مرتضوی؛ مژگان بقایی برزآبادی؛ زهرا احدی؛ سعیده سادات خلیلی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23732.239

چکیده
  دیابت شایع‌ترین بیماری غدد درون ریز در جهان است که از روش‌های گوناگونی مثل ورزش و فعالیت بدنی برای درمان آن استفاده می‌شود. هدف از انجام پژوهش بررسی تاثیر تمرینات اینتروال با شدت بالا بر مقادیر سرمی گلوکز، شاخص مقاومت به انسولین، آیریزین و بیان ژن آن در بافت چربی زیرپوستی در موش های دیابتی نوع 2 بود. تعداد 20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
تاثیر دو نوع تمرین شدید بر سطح تیرودوکسین ردوکتاز یک و مالون‌دی‌آلدهید بافت بیضه موش‌های صحرایی نر ویستار

مهران هاشمی؛ آقاعلی قاسم نیان؛ اکرم کریمی اصل؛ سمانه هادی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24158.286

چکیده
  زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تاثیر دو نوع تمرین شدید بر سطح تیرودوکسین ردوکتاز یک و مالون‌دی‌آلدهید بافت بیضه موش‌های صحرایی نر ویستار بود.روش بررسی: 19سر موش نر نژاد ویستار با سن هشت هفته و با وزن 5±200گرم پس از 10جلسه آشناسازی با برنامه‌های تمرین و پس از وزن‌کشی به صورت تصادفی به سه گروه(کنترل، استقامتی شدید، تناوبی شدید) تقسیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I پاسخ و سازگاری به تمرینات
تأثیر پیش شرطی‌سازی ایسکمیک و مصرف مکمل چغندر بر عملکرد بی‌هوازی دوچرخه‌سواران مرد

نازنین خسروانیان؛ زهرا مصلی نژاد؛ مهرزاد مقدسی؛ هادی باشفاعت

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23947.248

چکیده
  هدف: یکی از روش‌های جدید تمرینی ، محدودسازی جریان خون است. مصرف مکمل چغندر نیز عملکرد هوازی و بی‌هوازی را بهبود می بخشد هرچند این موضوع به درستی مشخص نیست. هدف از مطالعه حاضر تأثیر پیش شرطی سازی ایسکمیک و مصرف مکمل چغندر بر عملکرد بی‌هوازی دوچرخه‌سواران مرد بود.روش شناسی: ١٢ دوچرخه‌سوار مرد در یک مطالعه تصادفی با طرح کانتربالانس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I مکملهای ورزشی
اثر عصاره زعفران بر پروتئین های BAXو BCLبافت قلب موش های صحرایی تمرین کرده متعاقب وامانده سازی

امیر خسروی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23954.252

چکیده
  هدف :تمرینات هوازی و زعفران بر آپوپتوز ناشی از ورزش های وامانده سازی تاثیر کاهنده ای دارند. تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر تعاملی یک دوره تمرین هوازی و مصرف عصاره زعفران بر پروتئین های BAXو BCLبافت قلب موش های صحرایی تمرین کرده متعاقب وامانده سازی انجام شد. روش‌ها: در این مطالعة تجربی، 48 سر رت نژاد ویستار به‌صورت تصادفی به چهار گروه مساوی: ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I عملکردهای قلبی، عروقی، تنفسی و کاردیومتابولیک در ورزش
تاثیر حاد فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر سطوح سرمی گالکتین3 در مردان چاق غیر فعال

بیتا طالبی؛ بهمن Mirzaei

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.17450.201

چکیده
  مقدمه. گالکتین3 به عنوان فاکتورالتهابی جدیدی شناخته شده است که با دیابت نوع2 افزایش می یابد. از اینرو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر سطوح سرمی گالکتین3 در مردان چاق غیر فعال بود. روش ها. 8 مرد چاق (سن: 37/2±75/25 سال و BMI: 03/3±96/31 کیلوگرم بر مترمربع) پروتکل فعالیت تناوبی با شدت بالا (HIIE)، فعالیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I فعالیت بدنی، کنترل وزن و چاقی
تاثیر مداخله کوتاه مدت تمرین تناوبی شدید و مکمل یاری عصاره آویشن بر برخی شاخص‌های التهابی و آنتروپومتریکی زنان دارای اضافه وزن/چاق

ثنا شوره کندی؛ مصطفی خانی؛ الهه پیرعلائی؛ مهدی فراموشی

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.23990.281

چکیده
  هدف: بافت چربی، به عنوان یک بافت فعال متابولیکی در افزایش شاخص‌های التهابی نقش مهمی را ایفا می‌کند. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دو هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل یاری عصاره آویشن بر برخی شاخص های التهابی و آنتروپومتریکی زنان چاق و دارای اضافه وزن بود. روش‌کار: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود و جامعه آماری آن را زنان چاق ...  بیشتر

مقاله مروری Released under (CC BY-NC) license I Open Access I تغذیه ورزشی و تندرستی
اثر ترکیبی تمرین هوازی و رژیم غذایی گیاهخواری بر وزن بدن و شاخص‌های مقاومت به انسولین: مرور نظام مند و فراتحلیل

فاطمه کاظمی نسب

دوره 13، شماره 1 ، اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22124/jme.2023.24237.291

چکیده
  هدف: تمرینات ورزشی و رژیم‌های گیاهخواری به عنوان یک روش مناسب و غیر دارویی برای بهبود سبک زندگی و کاهش بیماری‌های متابولیک از جمله بیماری دیابت و سندرم متابولیک پذیرفته شده اند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تمرین هوازی و رژیم گیاهخواری بر فاکتورهای مقاومت به انسولین بود.روش پژوهش: جستجوی سیستماتیک در پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Web of Science، ...  بیشتر