نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز

2 گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشکده چندرسانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف: بافت چربی، به عنوان یک بافت فعال متابولیکی در افزایش شاخص‌های التهابی نقش مهمی را ایفا می‌کند. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دو هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مکمل یاری عصاره آویشن بر برخی شاخص های التهابی و آنتروپومتریکی زنان چاق و دارای اضافه وزن بود. روش‌کار: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود و جامعه آماری آن را زنان چاق و دارای اضافه وزن شهر تبریز تشکیل داد. تعداد 40 نفر با میانگین سنی 79/4 ± 07/33، وزن 63/5 ± 76/76 و نمایه بدنی 74/1 ± 02/29 انتخاب و به صورت تصادفی در چهار گروه همگن (هر گروه 10 نفر): تمرین، مکمل، تمرین+ مکمل و گروه دارونما برای بررسی CRP، ESR، TNF-α و ترکیب بدن قرار گرفتند. HIIT به مدت دو هفته با 80 الی 95 درصد ضربان قلب ذخیره اجرا و آویشن آذربایجانی در دو نوبت در روز به عنوان مکمل مورد استفاده قرار گرفت. داده های حاصله با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس در سطح معنی‌داری 0.05 بررسی شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد CRP (F=15، P=0.0001)، TNF-α (F=25.56، P=0.0001)، ESR (F=47.7،P=0.0001)، نمایه بدنی (20.71=F= 0.0001، P) و WHR (F = 10.16، P = 0.01) تفاوت معنی داری میان گروه‌های مورد مطالعه دارند. اما در متغیر دور ساق (0.56=F= 0.64، P) تفاوت معنی‌داری در هیچکدام از گروه‌ها مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: اجرای کوتاه مدت HIIT به تنهایی یا در ترکیب با آویشن می‌تواند باعث کاهش التهاب (CRP، TNF-α و ESR) و بهبود برخی شاخص های آنتروپومتریکی زنان چاق و دارای اضافه وزن شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Short-Term intervention of High Intensity Interval Training with Thyme Extract supplementation on Some Inflammatory and Anthropometric Indices in Overweight/ Obese Women

نویسندگان [English]

  • Sana Shurehkandi 1
  • MOSTAFA Khani 2
  • Elaheh Piralaiy 2
  • mahdi faramoushi 3

1 International Tabriz-Aras University

2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Faculty of Multimedia, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Aim: Adipose tissue, as a metabolically active tissue, plays an important role in increasing inflammatory indices. So, the aim of this study was to investigate the effect of two-week high intensity interval training (HIIT) with thyme extract supplementation on some inflammatory and anthropometric markers in Tabriz city obese and overweight women. Methods: The current research was a semi-experimental study, and its statistical population consisted of overweight and obese women. To investigate CRP, ESR, TNF-α, quality of life, and body composition, 40 people were selected voluntarily with an average age of 33.07 ± 4.79, weight 76.76 ± 5.63, and body profile 29.02 ± 1.74, and were randomly divided into four homogenous groups (10 people in each group): training, supplement, training+supplement group and placebo. HIIT was performed for two weeks with 80-95% of HRR and Azarbaijani thyme was used as a supplement in two times a day. The data was analyzed using analysis of covariance test in the significance level of 0.05. Findings: The results showed that there is a significant difference in CRP (F=15, P=0.0001), TNF-α (F=25.56, P=0.0001), ESR (F=47.7, P=0.0001) , BMI (F = 20.71, P = 0.01) and WHR (F = 10.16, P = 0.01) between groups.. But there was no significant difference in calf circumference (F = 0.56, P = 0.64). Conclusion: Short-term HIIT alone or in combination with thyme reduces inflammation (CRP, ESR and TNF-α) and improve some anthropometric indicies in obese and overweight women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity
  • Thyme
  • Inflammation
  • Body Composition
  • HIIT