نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه. گالکتین3 به عنوان فاکتورالتهابی جدیدی شناخته شده است که با دیابت نوع2 افزایش می یابد. از اینرو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر فعالیت تناوبی با شدت بالا و تداومی با شدت متوسط بر سطوح سرمی گالکتین3 در مردان چاق غیر فعال بود.

روش ها. 8 مرد چاق (سن: 37/2±75/25 سال و BMI: 03/3±96/31 کیلوگرم بر مترمربع) پروتکل فعالیت تناوبی با شدت بالا (HIIE)، فعالیت تداومی با شدت متوسط (MICE) و کنترل (بدون مداخله ورزشی) (C) را در روزهای مجزا با فاصله یک هفته از هم اجرا کردند. پروتکل HIIE شامل 6 وهله فعالیت دویدن 1 دقیقه‌ای با شدت 85 درصد VO2max با دوره های استراحت فعال 4 دقیقه ای با شدت 50 درصد VO2max و پروتکل MICE شامل 30 دقیقه دویدن بر روی نوارگردان با شدت 65 درصد VO2max بود که حجم کار با پروتکل HIIE همسان شده بود. مقادیر سرمی گالکتین 3 به روش الایزا درسه مرحله پیش از فعالیت، بلافاصه پس از فعالیت و 24 ساعت پس از فعالیت اندازه گیری شد.

یافته ها: بلافاصه پس از فعالیت ورزشی، HIIE و MICE منجر به افزایش معنی دار گالکتین3 سرمی نسبت به گروه کنترل شدند (05/0>p). همچنین، مقادیر سرمی گالکتین3، 24 ساعت پس از HIIE و MICE نسبت به پیش از فعالیت ورزشی، کاهش معنی داری داشت (05/0>p) در حالی که با حالت پایه تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0˃p).

نتیجه گیری. فعالیت ورزشی حاد مستقل از شدت آن منجر به افزایش حاد گالکتین 3 سرمی می‌شود که پس از ریکاوری به حالت پایه بر می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The acute effect of high intensity interval and moderate intensity continuous exercise on serum levels of Galectin3 in inactive obese men

نویسندگان [English]

  • Bita Talebi
  • Bahman میرزایی

Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده [English]

Background. Galactin3 is known to be a novel inflammatory factor that increases with type 2 diabetes. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of high intensity interval and moderate intensity continuous exercise on serum levels of Galectin3 in inactive obese men.

Methods. Eight obese men (mean age: 25.75±2.37 years and BMI: 31.96±3.03 kg/m2) performed protocols of high intensity interval exercise (HIIE), moderate intensity continuous exercise (MICE) and control (C) on separate days with a week. The HIIE protocol included six bouts of 1-minute running with intensity of 85% VO2max and 4 min active rest periods with intensity of 50% VO2max and the MICE protocol included 30 minutes running on treadmill with intensity of 65% VO2max which was matched with the HIIE protocol. Serum Galectin3 levels were measured by ELISA in 3 stages of before exercise, immediately after exercise, and 24 h after exercise.

Reults. Immediately after exercise, HIIE and MICE resulted in a significant increase in serum Galectin3 compared to the control group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • High intensity interval training
  • Moderate intensity continuous training
  • Galectin 3
  • Obesity