نوع مقاله : مقاله پژوهشی Released under (CC BY-NC) license I Open Access I

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

4 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تاثیر دو نوع تمرین شدید بر سطح تیرودوکسین ردوکتاز یک و مالون‌دی‌آلدهید بافت بیضه موش‌های صحرایی نر ویستار بود.

روش بررسی: 19سر موش نر نژاد ویستار با سن هشت هفته و با وزن 5±200گرم پس از 10جلسه آشناسازی با برنامه‌های تمرین و پس از وزن‌کشی به صورت تصادفی به سه گروه(کنترل، استقامتی شدید، تناوبی شدید) تقسیم شدند. برنامۀ تمرین استقامتی شدید شامل دویدن بر روی نوارگردان به مدت هشت هفته(پنج جلسه در هفته)و برنامۀ تمرین تناوبی شامل هشت هفته(پنج جلسه در هفته)بر روی نوارگردان انجام شد. 48ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی موش‌ها بیهوش و تشریح شدند و بافت بیضه جدا شد. اندازه‌گیری میزان آنزیم تیرودوکسین‌ردوکتاز‌یک به روش الایزا با استفاده از اسپکتروفتومتر و همچنین غلظت مالون‌دی‌آلدهید با روش تری‌باربیتوریک اسید و به کمک دستگاه اسپکترومتر انجام شد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه با آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. مقدار خطا نیز در سطح معنی‌داری 05/0≥p شد.

یافته‌ها: پس از هشت هفته میزان آنزیم تیرودوکسین ردوکتاز یک بافت بیضه در گروه استقامتی شدید و گروه تناوبی شدید نسبت به گروه کنترل بطور معنی‌داری بالاتر بود (05/0˂p). همچنین در میزان مالون‌دی‌آلدهید بافت بیضه در گروه‌های تمرین استقامتی شدید و همچنین تناوبی شدید نسبت به گروه کنترل تغییر معنی‌داری ایجاد نشد (05/0p˃).

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این پژوهش شاید بتوان گفت تمرینات استقامتی شدید و تناوبی شدید موجب افزایش میزان تیرودوکسین‌ردوکتاز‌یک بافت بیضه شده و با ایجاد سازگاری در دستگاه آنتی‌اکسیدانی بدن، موجب عدم افزایش مالون‌دی-آلدهید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of two types of intense training on the levels of thioredoxin reductase-1 enzyme and malondialdehyde in testicular tissue of male wistar rats

نویسندگان [English]

  • mehran hashemi 1
  • Agha Ali Ghasemnyian 2
  • akram karimi asl 3
  • samaneh hadi 4

1 Master of Applied Sports Physiology Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

2 Associate professor, Department of Sport Science, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan ,Iran

3 Assistant professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

4 Master of Applied Sports Physiology Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Background and Aim:The aim of the present study was to investigate the effect of two types of intense training on the levels of thioredoxin reductase-1 enzyme and malondialdehyde in testicular tissue of male wistar rats.

Material and method:19 male Wistar rats,8weeks old and weighing200± 5g, after10 sessions of introducing training protocols and after weighing, were randomly divided into3groups(control, intense endurance training, intense training).Intense endurance training protocol included running on a treadmill for8 weeks and intense periodic training protocol included running on a rodent treadmill for 8 weeks. 48 hours after the last training session,the rats were anesthetized with ether and sacrificed and then the testicular tissue was isolated under sterile conditions.The amount of Thioredoxin Reductase-1 was determined by ELISA method and using a spectrophotometer and also the concentration of Malondialdehyde was determined by three Barbituric acid method using a spectrometer. One-way ANOVA with Tukey's post hoc test was used to analyze the data.

Result:After8 weeks, the amount of Enzyme in the intense endurance training group and intense periodic training group increased significantly compared to the control group(P<0.05). Also,there was no significant change in the amount of Malondialdehyde in testicular tissue of the intense endurance training group and intense periodic training group compared to the control group(P>0.05).

Conclusion: According to the results of this research,it can be said that intense endurance training and intense periodic training has increased the amount of thioredoxin reductase-1 enzyme in a testicular tissue and by creating adaptation in the body's antioxidant system, has not increased malondialdehyde.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intense endurance training
  • Intense periodic training
  • Thioredoxin reductase-1 enzyme
  • Malondialdehyde
  • Testicles